คณะผู้บริหาร


คณบดี
Dean

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
Asst. Prof.
Dr. Daruni Naphrom

คณบดี
Dean

รองคณบดี
Associate Dean

รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
Assoc. Prof.
Dr. Wanaporn Tapingkae

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administration
ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี
Asst. Prof.
Dr. Tonapha Pusadee

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research and Academic Services
ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
Asst. Prof.
Dr. Saowaluck Yammuen-art

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Associate Dean for Student Quality Development and Alumni Association
ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
Asst. Prof.
Dr. Kesinee Gatphayak

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
Associate Dean for International Affairs and Public Relations

ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean

ผศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
Asst. Prof.
Dr. Ratchadawan Cheewangkoon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Assistant Dean for Research and Innovation
ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง
Asst. Prof.
Dr. Montri Punyatong

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Assistant Dean for Student Quality Development and Alumni Association
ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
Asst. Prof.
Dr. Fapailin Chaiwan

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร
Assistant Dean for Academic Affairs and Curriculum Quality Assurance
ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
Asst. Prof.
Dr. Nathitakarn Phayakka

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Activities
ผศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล
Asst. Prof.
Dr. Pongsakorn Suppakittpaisarn

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ
Assistant Dean for International Affairs, Information Technology, and Infrastructure
ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย
Asst. Prof.
Dr. Anupong Wongchai

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงการ และบริการวิชาการ
Assistant Dean for the Project Development and Academic Services

เลขานุการ
Faculty Secretary

น.ส. วิไลพร ธรรมตา
Ms. Vilaiporn Thammata
เลขานุการ
Faculty Secretary

หัวหน้าภาควิชา
Head of Department

ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
Asst. Prof.
Dr. Piyawan Suttiprapan

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
Department of Entomology and Plant Pathology
ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
Asst. Prof.
Dr. Pimjai Seehanam

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
Department of Plant and Soil Sciences
ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี
Asst. Prof.
Dr. Tossapol Moonmanee

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Department of Animal and Aquatic Sciences
ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
Asst. Prof.
Dr. Jirawan Kitchaicharoen

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
Department of Agricultural Economy and Development
ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
Asst. Prof. Teerapong Saowaphak
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
Department of Highland Agriculture and Natural Resources

หัวหน้าศูนย์
Head of Service Center

ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
Asst. Prof.
Dr. Chanchai Sangchyoswat

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
Center for Agricultural Resource System Research
ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
Asst. Prof.
Dr. Choochad Santasup

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
Mae Hia Agricultural Research, Demonstration and Training Center
ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม
Asst. Prof.
Dr. Narit Yimyam

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
High Research and Training Center
ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Asst. Prof.
Dr. Yaowaluk Chanbang

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Research Center

ผู้อำนวยการศูนย์
Director of Service Center

ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
Asst. Prof.
Dr. Pornsiri Suebpongsang

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology Services Center