งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology Service Centre

เว็บไซต์ http://web.agri.cmu.ac.th/atsc/
โทรศัพท์66 53 944088
โทรสาร 66 53 215175
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างระบบงานบริการวิชาการ เพื่อนำมาขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานและสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาบทบาทของวิชาการสายรับใช้สังคม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการเกษตรและนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ บทบาทในด้านการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจะต้องดำเนินคู่ขนานไปกับการพึ่งตนเองของหน่วยงานในท้ายที่สุด

กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ
• การฝึกงานศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงาน เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการเกษตรตลอดจนประสานงานจัดหาแหล่งฝึกงานใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
• การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร บริการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรในหลักสูตรต่างๆ เช่น เส้นทางสายกาแฟ, การผลิตผักปลอดสารพิษ, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ
• การบริการและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
- ให้บริการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านเคมีวิเคราะห์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- การวิเคราะห์ธาตุต่างๆในตัวอย่าง ดิน น้ำ พืช
- การวิเคราะห์สารองค์ประกอบต่างๆในตัวอย่างพืช
- การวิเคราะห์อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทร. 053-944090 ต่อ 17, 21 และ 22 หรือทางเว็บไซต์ http://web.agri.cmu.ac.th/atsc/
• คลินิกเกษตร แหล่งรวมกิจกรรมการรับให้คำปรึกษาปัญหาทางการเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านโรคแมลงของพืช การดูแลต้นไม้ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในด้านความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักวิชาการเกษตร มาร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษา
• ร้านเกษตร มช. (Aggie CMU Shop) การให้บริการร้านค้าจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารสำเร็จรูป กล้าพันธุ์พืช ต้นไม้ ดินปลูกคุณภาพดี และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยา อีกทั้งยังมีการจำหน่ายกาแฟอราบิก้า และเนื้อโคขุนคุณภาพภายใต้แบรนด์ CMU Coffee และ CMU Beef
ร้านค้าเกษตร มช. ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเล็ก (อาคารดอยคำ) ถนนสุเทพ บริเวณสี่แยกตลาดต้นพะยอม โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดหรือนำสินค้ามาฝากขายได้ที่ โทร. 053-944665 หรือ 053-944088
• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำสวนถือเป็นเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดและตกแต่งสวน บริการออกแบบสวน บริการปรับปรุงและปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ปูหญ้าสนาม เป็นต้น
• การผลิตรายการวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีการบริการวิชาการด้านการเกษตร ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยปัจจุบันมีการผลิตรายการวิทยุจำนวน 3 รายการ ออกอากาศ 4 สถานี ดังนี้
1. รายการ “เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา”
- ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (AM 639 MHz) ทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 -07.00 น
- ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก (FM 102.0 MHz) ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 13.30 น.
2 รายการ “เกษตรใกล้ตัว”
- ออกอากาศทาง สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM 100 MHz) ทุกวันอังคาร เวลา 20.15 -20.30 น.
3 รายการ ม.ก. พบประชาชน ช่วง “เกษตร มช. เพื่อสังคม”
- ออกอากาศทาง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.เชียงใหม่ (AM 612 KHz) ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.05-13.55 น. โดยออกอากาศทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง
ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ศูนย์ฯ มีบริการให้ความรู้ทางการเกษตรผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 2 คอลัมน์ ได้แก่
1. คอลัมน์ “เกษตรใกล้ตัว” ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นประจำทุกวันเสาร์
2. คอลัมน์ “ข่วงเกษตร” ทางหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในช่วงระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ โดยความรู้ต่างๆ ที่ถ่ายทอดผ่านสื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ยังได้รวบรวมตีพิมพ์เป็นเล่ม ในหนังสือ “เกษตรหมู่เฮา” อีกด้วย

วิสัยทัศน์

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ธุรกิจเอกชน มีความเป็นเลิศ (Excellent Centre) ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

พันธกิจ

1. สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงาน เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและการเชื่อมโยงประสานงานหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการเกษตร ตลอดจนประสานงานจัดหาแหล่งฝึกงานใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
2. ดำเนินการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน ผ่านการจัดฝึกอบรม สัมมนา เสวนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ รวมทั้งการให้บริการข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ ทั้งให้คำปรึกษา การจัดการธุรกิจแก่ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร SMEs และการให้บริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตร (E-Centre)

วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป โดยการบูรณาการองค์ความรู้จากคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
3. สนับสนุน ส่งเสริม การบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ โดยให้มีการผสมผสานกับการจัดการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสนองตอบต่อการแก้ปัญหาของชุมชนและประเทศชาติโดยรวม รวมถึงพัฒนาการบริการวิชาการสู่ระดับนานาชาติ
4. สนับสนุนให้คณาจารย์ และนักศึกษา ในคณะเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสริมงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่มีมาตรฐาน
6. เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจเกษตร ให้เกิดรายได้ และนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองของคณะฯ
7. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

Introduction

Faculty of Agriculture, Chiang Mai University aims to provide the academic services and disseminate knowledge to the society. To that end, the “Agricultural Technology Service Centre" has been established in order to be a source of internships and cooperative education student, and providing the laboratory services of agricultural products. The centre also reinforces the university’s role of serving society by supporting academic staffs and students to work with local communities, promoting continuing education, and transferring the agricultural technology and knowledge through public media.

Academic activities
• Practical Training or Cooperative Education
• Training Course and Agricultural Technology Transfer
• Agricultural Services Laboratory
• Agricultural Clinic
• Aggie CMU Shop
• Landscape and Design Service
• Agricultural Information Disseminated through Radio Program and Printed Media

Vission

The Agricultural Technology Service Centre, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University is the training center for students and provides academic services and agricultural technology to communities, farmers and private sectors. This Excellent Centre delivers full range of agricultural activities.

Mission

1. Support teaching and training
The center is the students training place and the coordination of government agencies, private sectors and farmers in agricultural knowledge and experience exchange. It is also the coordination and supply of internship for students.
2. Carrying academic services and agricultural technology transfer
The center coordinates with public and private agencies in farming knowledge transfer to community through trainings, seminars, exhibitions, conferences. It provides the agricultural knowledge and information through various media and consulting about business management for private sectors, farmers, SMEs. This includes laboratory services and analysis of various agricultural products and act as the Agricultural Information Center (E-Centre).

Objective

1. To train the students of the Faculty of Agriculture.
2. To provide the academic services and agricultural technology transfer to farmers, entrepreneurs and other interested persons by integrating the knowledge from Faculty of Agriculture and expert agencies.
3. To encourage the academic services in different ways by combination of technical support and services to meet community needs and respond to community problem solving and include the development of academic services to international level.
4. To support staffs and students in the Faculty of Agriculture to provide academic services to community in the direction of strengthen their teaching and research.
5. To be the service center for laboratory services and analysis of various agricultural products.
6. To develop agricultural business to make revenue and lead to self-reliance of the Faculty of Agriculture.
7. To promote the reputation of the Faculty of Agriculture to be more widely known.

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th