งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
Highland Research and Training Center

เว็บไซต์ http://web.agri.cmu.ac.th/highland/
โทรศัพท์0-5394-4052
โทรสาร 0-5322-2014
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

อาคารหลักที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ตั้งอยู่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ บริเวณข้างคลองชลประทาน ติดกับศูนย์วิจัยทรัพยากรเกษตร ตรงกันข้ามกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2544 เกิดจากการรวมตัวของ 3 หน่วยงานในคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาที่สูง ในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง แผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง และสถานีทดลองเกษตรที่สูง

ประวัติ

พ.ศ. 2516 – UN/THAI Program for Drug Abuse Control in Thailand ในความดูแลของสหประชาชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดตั้งสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อศึกษาว่าจับพืชเพื่อการทดแทนฝิ่นขึ้น ณ ดอยขุนช่างเคี่ยน ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ พ.ศ. 2520 – สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง ได้ถูกโอนให้อยู่ในความดูแลของรัฐบาลไทย โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กำกับดูแล พ.ศ. 2526 – รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยโดยกรมวิเทศสหการและสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จัดตั้ง “โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง” ขึ้นเพื่อทำการศึกษาวิจัยกาแฟอาราบิก้าเพื่อนำมาผลิตเป็นพืชรายได้บนที่สูงทดแทนฝิ่น พ.ศ. 2526 – จัดตั้งแผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่สูง พ.ศ. 2535 – ได้มีการผนวกรวมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง และแผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็น “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง” ขึ้น โดยอยู่ใต้การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

พันธกิจ

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรบนที่สูง 2. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน 3. สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ มช.

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์วิจัยดำเนินการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการเกษตรที่สูง 2. เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ ในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาชุมชนบนที่สูง 3. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการทำวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยทางด้านการเกษตรที่สูงได้เข้าร่วมดำเนินการวิจัย 4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสภาพเกษตรที่สูง ในภูมิภาคเอเชีย 5. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่สูง และเกษตรกรชาวเขา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรที่สูง ตลอดจนป่าไม้และต้นน้ำ 6. เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการเกษตรที่สูงจากระดับชาติสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

Introduction

Highland Research and Training Center locates in research institute complex, along side Mae Taeng Irrigation canal within Chiang Mai Univeristy campus. In the neighborhood, there are: Center for Agricultural Resource System Research and a Thai Petroleum Service Station. The Center was established in 2001, by unification of 3 highland development units namely: Highland Coffee Research and Development Center (supported by The Netherlands government), Highland Training and Development Center (supported by the Narcotics control section of the USA embassy) and Higland Reserach and Training Station (firsly supported by UNFADAC of the UN, lateron Thai government).

ภาพประกอบ


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th