งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
Center for Agricultural Resource System Research

เว็บไซต์ http://www.mcc.cmu.ac.th
โทรศัพท์0-5394-4621, 0-5322-1275
โทรสาร 0-5321-0000
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรทำงานด้านการวิจัยและการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการ และคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2512 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าของโครงการแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบเพื่อการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

นำแนวทางเชิงระบบมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและการจัดการทรัพยากรเกษตรโดยเน้นทางด้านระบบเกษตรยั่งยืน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร ระบบธุรกิจเกษตรและการจัดการ พัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการทางเกษตรเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต การฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ และการจัดการธุรกิจเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีสาขาวิชาการจัดการเกษตร มีการบริการวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่ เชี่ยวชาญแก่นักวิชาการ นักพัฒนา นักส่งเสริม และเกษตรกร ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

การวิจัย เสริมสร้างรากฐานการวิจัยเชิงระบบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ขยายผลการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบสู่การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรเกษตร ดำเนินการวิจัยไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเกษตร และการบริหารและจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อชุมชน พัฒนาและดำเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนและการพัฒนาเกษตรในระดับจังหวัดภาคเหนือ การสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะทางระบบเกษตรทำงานให้สังคม การบริการวิชาการ การบริการวิชาการทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้เข้มแข็ง ให้การบริการวิชาการด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้ชุมชนภาคเหนือในจังหวัดต่าง ๆ

หลังสูตร

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) (เดิม ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร) ได้มีการดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยมีนักศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียตนาม เมียนมาร์ เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อินโดนีเชีย จีน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และในปี 2551 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นปีแรก โดยทำการสอนเป็นหลักสูตรปกติ ซึ่งมี 2 โครงสร้าง คือ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี (สำหรับนักศึกษาพื้นฐานจบปริญญาโท) และ 5 ปี (สำหรับนักศึกษาพื้นฐานจบปริญญาตรี) จากการที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน สร้างและขยายเครือข่ายวิชาการด้านการเกษตร ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ได้ขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการศึกษาเชิงระบบเกษตร การพัฒนา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เกษตรศาสตร์เชิงระบบและการพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการการปลูกพืชอย่างเป็นระบบ การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร ระบบการตลาดทางด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการระบบวนเกษตร และเกษตรยั่งยืนในแนวคิดเชิงระบบ ในปี 2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งสองหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร โดยดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2555 นี้ ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้น กระทั่งถึงปีการศึกษา 2555 หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบได้ผลิตมหาบัณฑิตทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวนทั้งสิ้น 220 คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน ซึ่งศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ มีความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ ผู้บริหาร และนักวิชาการในศูนย์วิจัย กระทรวง ทบวงกรมของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผู้บริหารและนักวิชาการระดับสูง ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทย และยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดี

สาขาที่สอน

ปัจจุบันหลักสูตรฯ เปิดสอน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

Introduction

The Center is situated on the main campus of CMU, reasonably well equipped for physical, biological and social research facilities. It also operates 8 ha experimental farm on the fully irrigated land to support the agronomic studies of the staff and students.

History

The Multiple Cropping Center was established in 1969 with an aim to promote and increase productivity of irrigated rice-based cropping systems in northern Thailand through multi-disciplinary research activities. The Center expanded its activities from the field and farm levels to watershed and regional levels as new problems, potentials and issues emerged. It also extended the area-based research to upland rainfed and highland agroecosystems.

The Center has endorsed system approach to agricultural research and development since 1980 to strengthen the interdisciplinary interactions among the researchers. As the results the Center developed a well known Agroecosystem Analysis methodology since 1980 and the international graduate program in Agricultural Systems in 1988.

Mission

 • Expand the uses of systems approach to improve agricultural production systems and natural resource management with emphasis on sustainable agriculture, decision support systems in agricultural resource management, and agribusiness and management.
 • Generate strategic information and technologies to support agricultural production planning and processes, land and water resource rehabilitation and agricultural business management.
 • Strengthening the graduate program in Agricultural Systems.
 • Offer technical services and consultancy to various groups of clienteles both inside and outside Thailand.

  Course

  Center for Agricultural Resource System Research – CARSR (previous Multiple Cropping Center – MCC), Faculty of Agriculture, Chiang Mai University is offering the Master’s and Ph.D Program of Agricultural Systems Management. The programs are a continuation from the previous programs in Agricultural Systems offered in both Thai and English since 1984. The programs received students from several countries such as Lao PDR, Vietnam, Myanmar, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, People’s Republic of China, Philippines and Cambodia. The M.S. program in Agricultural System Management is a 2 year program while the Ph.D. program is a 3 year program for students having Master degrees and 5 year for students having a Bachelor degree with honor. As the real world agriculture is so interconnected and complex with various stakeholders including small farmers, the Master and Ph.D programs in Agricultural System Management emphasize the interconnectedness, multi-disciplinary nature, management of complexity, multifunctionality and people-oriented approach to agricultural problems and solutions. The students will experience learning, analysis and management of agricultural systems concepts and approaches, issues in agricultural systems development such as cropping system management, food security, food safety, sustainable agriculture, land and water conservation, climate change, livelihood support, community development, forest rehabilitation; and decision support systems, including spatial information analysis, agricultural modeling and related modern tools. The staff of the programs are well-known agricultural scientists in their respective fields with vast experience in teaching and research in agricultural systems. Since 1984 to 2012, the programs have supports from many donor organizations and have produced 220 students from Asia. The early period emphasis was on Master’s students and since 2010, emphasis have shifted to Ph.D students. Currently, 13 Ph.D students are studying in our Ph.D programs working on various issues ranging from development of energy crops to organic farming to prediction of longan production for policy planners, etc. Alumni of the programs have progresses in various professions, for instance; lecturers in several universities, administrators, and academics in research centers, ministries, and departments of several countries, including many higher policy makers in ASEAN and South Asian countries including China. With the strengthening of the integration of ASEAN by 2015, the Programs are well prepared to take on the regional students especially from newly opened countries such as Cambodia and Myanmar.

  Major

  Master of Science Program in Agriculture Systems Management (International Program) Doctor of Philosophy Program in Agriculture Systems Management (International Program)

 • ภาพประกอบ

  ภาพประกอบ

  ภาพประกอบ


        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th