งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
Department of Animal and Aquatic Science

เว็บไซต์ http://animal.agri.cmu.ac.th/
โทรศัพท์0-5394-4069 ถึง 74
โทรสาร 0-5335-7601
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเป็นสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมเผยแพร่วิชาการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Animal Science) โดยมีหลักสูตรที่ประกอบด้วยกระบวนวิชาต่างๆ นอกเหนือไปจากกระบวนวิชาต่างๆ ในด้านสัตวศาสตร์ที่แบ่งออกได้เป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ โภชนศาสตร์สัตว์ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และสุขศาสตร์สัตว์ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องทำการฝึกงานเพื่อให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป และทางด้านสัตวศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง ในฟาร์มของมหาวิทยาลัย และเอกชน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเป็นเวลา 4 ปี หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ผู้สำเร็จการศึกษานี้ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ทุกชนิดในขั้นตอนต่างๆ กันตามความเหมาะสม เช่น ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือทำงานในบริษัทเอกชนด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจการผลิตสัตว์ภาคเอกชนของประเทศไทย มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการนักวิชาการชาวไทยที่จะไปดำเนินการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอาชีวศึกษา สถาบันราชภัฎ กรมประชาสงเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ ของทหาร เช่น กรมการสัตว์ทหารบก กรป.กลาง และธนาคารต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อการเกษตร ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ เป็นต้น

ประวัติ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นภาควิชาหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2510 เดิมใช้ชื่อว่า ภาควิชาสัตวบาล ต่อมาปี พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาสัตวศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรของภาควิชา และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเป็น 1 ใน 4 ภาควิชาของคณะเกษตรศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังสูตร

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร โดยมีกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 32 กระบวนวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 23 กระบวนวิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำจะรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรีเข้าสังกัดสาขาวิชาปีการศึกษาละ 60-70 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2 ชั้นปี (ชั้นปีที่ 3 และ 4 ) รวม 130 คน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับปีการศึกษาละประมาณ 15 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี รวม 38 คน

สาขาที่สอน

ประกอบด้วย 1. หมวดวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 2. หมวดวิชาการผลิตสัตว์ 3. หมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 4. หมวดวิชาสรีรวิทยา 5. หมวดวิชาสุขศาสตร์สัตว์

Introduction

The Department of Animal Science offers Bachelor and Master degrees and carries out research in animal production, animal nutrition, feed technology, animal breeding, meat science, and animal hygiene. Through cooperation with government and private agencies, the department also supports several community development programs through technology transfer and consultation.

The department's farm was established in order to support the research and farm practice including cattle, pigs, hens, laying hens, ostriches, rabbits, sheep, and goats for students both inside and outside the faculty. Teaching programs are developed to allow the students to develop their skills and experiences.

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th