งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
Division of Agricultural Extension

เว็บไซต์ http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/
โทรศัพท์0-5394-4019-20
โทรสาร 0-5389-2654
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ภาระหน้าที่ของภาควิชา คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมไปสู่เกษตรกร เข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกร แนวทางในการพัฒนาการเกษตรและชนบทโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลังสูตร

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ให้การศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ระดับปริญญาโท คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และแบ่งการศึกษาในระดับปริญญาโทออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก (2) เป็นแผนการศึกษาที่ทำ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ แผน ข คือแผนการศึกษาที่ทำการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต และหลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

สาขาที่สอน

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 หมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาส่งเสริมการเกษตร
2. หมวดวิชาพัฒนาชนบท
3. หมวดวิชาการติดต่อสื่อสารการเกษตร
4. หมวดวิชาการบริหารและฝึกอบรมทางการเกษตร

Introduction

The Division of Agricultural Extension intends to produce the extensionist with the best understanding of science and art of agricultural extension work, as well as to understand the farmer behavior and capacity in building extension work with high efficiency.

Major

The academic program covers four major areas:
  • Agricultural Extension
  • Rural Development
  • Agricultural Communication
  • Management and Supervision in Agricultural Extension

  • ภาพประกอบ

    ภาพประกอบ


          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th