งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Division of Agricultural Economics

เว็บไซต์ http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/
โทรศัพท์0-5394-4066 ต่อ 11
โทรสาร 0-5394-4066 ต่อ 20
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นภายใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมี ผศ.ดร.มนู ศีติสาร เป็นหัวหน้าโครงการฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2518 จึงได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาหนึ่งใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีดังกล่าวได้รับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 178XXX เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นครั้งแรก

หลังสูตร

หลักสูตร : เปิดสอน 3 หลักสูตร 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี วทบ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 2. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วทม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วทม.(ธุรกิจเกษตร) ภาคพิเศษ

สาขาที่สอน

ประกอบด้วย
หมวดวิชาแกนเศรษฐศาสตร์เกษตร
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การผลิตเกษตร
หมวดวิชาการตลาดและธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

Introduction

Division of Agricultural Economics provides an undergraduate study program with emphasis on both theory and practice to produce graduates with knowledge, understanding and capability to analyze and deal with situations and problems in agricultural economic fields.

Major

The instruction program can be categorized into 3 major areas:
  • Analysis and Research
  • Agribusiness
  • Resources and Environment

  • ภาพประกอบ

    ภาพประกอบ


          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th