งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
Division of Soil Science and Conservation

เว็บไซต์ http://web.agri.cmu.ac.th/soil/
โทรศัพท์0-5394-4034
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปฐพีศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโท โดยเปิดโอกาสให้ นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจได้ใน 3 สาขาวิชาคือวิทยาการทางดินและธาตุอาหารพืช การจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำและนิเวศน์วิทยาทางดินและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะเน้นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลและวิทยาการสมัยใหม่ทางปฐพีศาสตร์มาปรับปรุงการผลิตทางด้านเกษตรให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นพร้อมทั้งรักษาสมดุลย์ของสภาวะแวดล้อมที่ดีไว้

เป้าหมาย

เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ที่ครอบคลุมศาสตร์เกี่ยวกับดินและสามารถนำความรู้ ด้านปฐพีศาสตร์ไปใช้ ประโยชน์ในด้านการผลิตพืช

หลังสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร
1.วิชาเอกบังคับ (Major, 22หน่วยกิต)
2. วิชาเอกเลือก(27หน่วยกิต)

สาขาที่สอน

ประกอบด้วย
1. วิทยาการทางดินและธาตุอาหารพืช
2. การจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำ
3. นิเวศน์วิทยาทางดินและเทคโนโลยีชีวภาพ

Introduction

Division of Soil Science and Conservation offers three area of concentration at the undergraduate and graduate levels, namely: Soil Science & Plant Nutrition (SSPN), Soil Ecology & Biotechnology (SEB) and Land & Water Resources Management (LWRM).

Major

Soil Science and Plant Nutrition (SSPN):

This option emphasizes the study of fundamentals in soil science, including soil physics, soil chemistry, soil biology, soil formation and the role of mineral nutrition in the growth and development of crops and quality of agricultural products.

Soil Ecology and Biotechnology (SEB):

This option concerns with soil living organism, their environment and biochemical properties affecting soil biological processes of soil that lead to rehabilitation and improvement of deteriorated and polluted soils. Emphasis is given to soil microbiology and biotechnology in relation to enchanting the availability of plant nutrients and organic substances for sustainable agricultural production. Elimination of toxic substances from soil environment is also one of the main subjects.

Land and Water Resources Management (LWRM):

This option is strongly recommended for students interested in the planning and implementation of soil and water conservation, and information technology, in order to formulate better alternatives for land and water resource management. Related technologies such as modern irrigation technology, soil and water conservation measures, Geographic Information System (GIS) together with Remote Sensing and Modeling will be emphasized to formulate sound land-use decisions for a wide variety of purposes to meet the needs of modern agricultural development and natural resource management.

ภาพประกอบ


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th