งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาพืชสวน
Division of Horticulture

เว็บไซต์ http://psnr.agri.cmu.ac.th/
โทรศัพท์0-5394-4040
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารงาน เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีของการผลิตพืชสวน ทั้งทางด้านสรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก และ พืชอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชามุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์นำความรู้ไปเผยแพร่และอำนวยประโยชน์ แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

หลังสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เป็นหลักสูตรซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางพืชสวน นักศึกษาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้ที่สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท หรือมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชากำหนด โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีเฉพาะทางและสอดคล้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะเชิงวิจัยสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของประเทศ

สาขาที่สอน

ประกอบด้วย
แบ่งได้ตามชนิดของพืชดังนี้ 1. ไม้ดอกไม้ประดับ
2.ไม้ผล
3 พืชผัก
4. พืชอุตสาหกรรม
โดยมีการเรียนการสอนและงานวิจัยในด้านต่างๆได้แก่ - สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืชสวน - การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน - เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสวน - วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

Introduction

Division of Horticulture offers the study programs leading to Bachelor, Master and Doctoral degrees. At graduate levels, the Division also offers a special program, which require only a dissertation research (no course work) for international students or domestic outstanding students, who want to strengthen their research capabilities.

Teaching and research activities concentrate on modern production technology biotechnology crop improvement, crop physiology and postharvest management the awareness of environmental pollution and natural resource.

Major

Academic aspect covers four major economic crops:
  • Flower and ornamental
  • Fruit
  • Vegetable
  • Medical and industrial crops

  • ภาพประกอบ


          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th