งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาพืชไร่
Division of Agronomy

เว็บไซต์ http://web.agri.cmu.ac.th/agronomy/
โทรศัพท์0-5394-4045,49,51
โทรสาร 0-5394-4666
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

ภาควิชาพืชไร่นั้น กล่าวได้ว่าก่อกำเนิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนเป็นปีแรกในขณะนั้นคณะเกษตรศาสตร์ยังเป็นเพียงสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรของคณะวิทยาศาสตร์
ต่อมาในปีพ.ศ.2509 มหาวิทยาลัยฯได้แยกออกเป็นคณะเกษตรศาสตร์และภาควิชาพืชไร่ได้สังกัดอยู่ภายใต้ชื่อภาควิชาพืชศาสตร์ ซึ่งรวมภาควิชา พืชสวนในปัจจุบันเข้าไว้ด้วยจนในปี พ.ศ. 2518 จึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาพืชไร่และภาควิชาพืชสวน ในปัจจุบันภาควิชาพืชไร่เป็นหนึ่งในจำนวน 8 ภาควิชาของ คณะเกษตรศาสตร์

หลังสูตร

ปัจจุบันภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตจำนวน 7 หลักสูตร คือ 1. ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 2. ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 2.1 แผน ก แบบ ก1 2.2 แผน ก แบบ ก2 3. ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
3.1 แบบ 1.1
3.2 แบบ 1.2
3.3 แบบ 2.1
3.4 แบบ 2.2 กระบวนวิชาที่เปิดสอน :
1.กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี จำนวน 27 กระบวนวิชา
2.กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 32 กระบวนวิชา คือ
- กระบวนวิชาในระดับปริญญาโท 26 กระบวนวิชา
- กระบวนวิชาในระดับปริญญาเอก 6 กระบวนวิชา

สาขาที่สอน

ภาควิชาได้ทำการสอนครอบคลุม 4 หมวดวิชาเอก ได้แก่ 1. เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 2. ทรัพยากรพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 4. วัชพืชศาสตร์

Introduction

Division of Agronomy offers not only the bachelor degree but also developing professional postgraduate study in Master of Science (M.S.) and Doctor of Philosophy (Ph.D.). Students successfully completing the degree programs will be expected to have a broad yet in-depth understanding of agronomy science including Ecophysiology, Genetics and Applied Genetics, Molecular Biology and Functional Gnomic, as well as new technology for plant production and postharvest management. They should also understand moral and legal perspective in agricultural activities in order to communicate with scientist, professional farmers and general public effectively.

Major

The major areas offered are:
  • Genetic Resources and Plant Improvement
  • Seed Science and Technology
  • Crop Production Technology
  • Weed Science

  • ภาพประกอบ


          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th