งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาโรคพืช
Division of Plant Pathology

เว็บไซต์ http://web.agri.cmu.ac.th/ppath/
โทรศัพท์0-5394-4021-2
โทรสาร 0-5394-4666
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ เดิมเป็นภาควิชาอารักขาพืช ต่อมาได้แบ่งแยกเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยาโดยมีการแบ่งแยกงานธุรการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2521 ภาควิชาโรคพืชได้เสนอหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาโรคพืช และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521

หลังสูตร

ปัจจุบันภาควิชาโรคพืช ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกโรคพืช และระดับบัณฑิตศึกษา 1 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกโรคพืช

สาขาที่สอน

ภาควิชาโรคพืช ประกอบด้วย 1.หมวดวิชาโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 2.หมวดวิชาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 3.หมวดวิชาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส-ไวรอยด์ และมายโคพลาสมา 4.หมวดวิชาโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 5.หมวดวิชาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 6.หมวดวิชาโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคเมล็ดพันธุ์ 7.หมวดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช

Introduction

The academic and research activities of Division of Plant Pathology for both Bachelor and Master program involve etiology of plant diseases; morphology, physiology and control measure of plant pathogens. Plant biotechnology is very well developed for classification of casual organisms, and for production of disease free seedlings.

Major

The department further divided into seven areas of specialization as follows:
  • Plant diseases caused by fungi
  • Plant diseases caused by bacteria
  • Plant diseases caused by virus, viroid and mycoplasma.
  • Plant diseases caused by nematode.
  • Postharvest diseases and seed borne diseases.
  • Plant biotechnology
  • Beneficial microorganisms.

  • ภาพประกอบ


          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th