งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   หน่วยงาน-ภาควิชา
โครงสร้างการแบ่งส่วนองค์กร
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


   หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์

สำนักงานคณะ
Office of the Faculty

โทรศัพท์0-5394-4001-2
โทรสาร 0-5394-4666
กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม (activity calendar)
หน้า[ 1 ]

แนะนำ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งคณะฯ ตั้งแต่ 2508 ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระกิจหลักอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การให้บริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 8 ภาควิชา และมีการแบ่งฝ่ายและหน่วยราชการย่อยออกไป เพื่อรองรับการบริหารงาน ศึกษาพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการบริหารในระบบงานคณะฯ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเลขนุการ เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานหนึ่งของคณะเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงานดังนี้คือ 1.งานนโยบายและแผน 2.งานบริหารและธุรการ 3.งานคลังและพัสดุ 4.งานบริการการศึกษา 5.งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ภาพประกอบ


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th