หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2557
28 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2556
14 : อบรมการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
1 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์
1 : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด มอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้แก่สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่า 560,000 บาท

เมษายน  2557
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์ในการคัดเลือกพันธุ์สุกร
2 : พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557

มีนาคม  2557
25 : ตรวจและพัฒนาสุขภาพประจำปี บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
15 : ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง หลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ
10 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557 (Aggie Sci Summer Camp 2014)

กุมภาพันธ์  2557
22 : พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ)

มกราคม  2557
18 : ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง
14 : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน

ธันวาคม  2556
20 : การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557
17 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Nikon SMZ18 และ SMZ25 และเครื่อง Microplate Reader รุ่น Synergy H1M
17 : พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน
13 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสารไซเปอร์เมทรินตกค้างในใบยาสดบ่มร้อน ด้วยชุดตรวจสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว
6 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน

พฤศจิกายน  2556
21 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556
20 : อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพ ด้วยเทคนิคโครโมโตกราฟีของเหลว แบบสมรรถนะสูง
15 : โครงการค่ายอาสา “สานฝัน สานสัมพันธ์ น้องพี่”
13 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น NanoDrop 2000

ตุลาคม  2556
18 : องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 : โครงการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 : เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการตลาดของศูนย์บริการวิชาการฯ
8 : งานเปิดตัวและส่งมอบผลิตภัณฑ์นม UHT PEP บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

กันยายน  2556
21 : กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5 ชมนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ
11 : บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้กล้อง Microscopes สำหรับงานวิจัย
6 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปุ๋ย"
4 : บรรยายพิเศษ...ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
3 : โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาเรียนรู้กิจกรรมดำนา ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2556
30 : อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 จังหวัดภาคเหนือไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ก๊าซชีวภาพของเทศบาลตำบลสันปูเลย
28 : อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง GC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร
28 : การเยี่ยมชมสวนลำไย GAP ภายใต้โครงการ “หลักเกณฑ์และวิธีทางการเกษตรที่ดี”
24 : โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ด
21 : โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: (GAP)
21 : อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร
15 : การศึกษาดูงานกิจกรรมฐานบูรณาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
14 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ร่วมจัดบูธผลงานหมู่บ้านฯ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556
9 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าศึกษาดูงานบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
2 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานฟาร์มไก่ไข่

กรกฏาคม  2556
31 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้ง และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero
17 : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่....เข้าศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมดำนา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
16 : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Biotechnology ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
11 : งานแถลงข่าว...การจัดทำแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5 : คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำเสนอผลงานวิชาการ และรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จาก สำนักงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
4 : บรรยายพิเศษ เรื่อง ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง
3 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากสถาบัน Leibniz Institute For Farm Animal Biology, Dummerstorf, Germany

มิถุนายน  2556
28 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ นักเรียนจาก รร.นานาชาตินครพายัพ เข้า่ศึกษาดุงานฟาร์ม
24 : ศูนย์บริการวิชาการฯ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาดูงานวิจัยยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : นักเรียน รร.ยุพราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานบ่อไบโอก๊าซ
17 : ความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวโพดลดหมอกควันกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12 : บรรยายพิเศษ การใช้งานโปรแกรม Gene Tool Match และ Gene Directory สำหรับเครื่อง Gel Documentation
11 : นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10 : ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556
6 : เริ่มแล้ว... กาดวัฒนธรรมเกษรตร พืชผักอาหารปลอดภัย (ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์แรกของเดือน)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th