หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2555
21 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
21 : การประชุม...สุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ครั้งที่ 1
10 : บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบเงินสนับสนุนและส่งมอบพื้นที่จัดนิทรรศการวิถีข้าวไทย วิถีชีวิตไทย วิถีที่ยั่งยืน ให้กับคณะเกษตรศาสตร์
10 : ธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
9 : การประกวดโคขาวลำพูน
9 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การทำอาหารว่างสไตล์ฝรั่งและแซนวิช
8 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิด หอกษัตริย์เกษตร งานัวนเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
8 : บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
8 : เสวนาวิชาการ โอกาสและความท้าทายปศุสัตว์ไทยในประชาคมอาเซียน
8 : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 : หอกษัตริย์เกษตร
8 : บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ และพิธีส่งมอบโคเนื้อ CMU Beef
8 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปลูกผักสวนครัว
8 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
7 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....Coffee Maker : บาริสต้า...กาแฟลูกช้าง
7 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปั้นจิ๋ว
7 : เสวนาวิชาการ เกษตรไทยในภาวะวิฤติโลกร้อน และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (กรณีศึกษาข้าว)
6 : เสวนาวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการตลาดมะม่วงจังหวดเชียงใหม่
6 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....From Farm to Cup เส้นทางสายกาแฟ
6 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การทำปุ๋ยชีวภาพแบบเม็ด
6 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
5 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานในโอกาสต่างๆ
5 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การจัดตกแต่งสวนสำหรับประกอบอาชีพอิสระ
4 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การจัดสวนถาด
4 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์หลังบ้านอย่างไรให้เป็นการค้า
3 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ
3 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การบริหารการเงินภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม
3 : พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ที่ปกป้องคุ้มครองบริเวณไร่แม่เหียะ
3 : ประกวดสุนัขแฟนซี
2 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การเลี้ยงไส้เดือนในคอนโดพลาสติก
2 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือน
1 : นิทรรศการภาครัฐ
1 : การแข่งขันการจัดสวนถาด กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า.......(ประมวลภาพกิจกรรม)
1 : กิจกรรมสันทนาการ.....โรลลิ่งบอล (อ่างเก็บน้ำ 4)
1 : นิทรรศการภาคเอกชน
1 : ชมรมนกบินอิสระ
1 : ประกวดพ่อไก่พื้นเมือง
1 : การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพรอด
1 : กิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมศิลวัฒนธรรม
1 : เสวนาวิชาการผึ้งแห่งชาติ
1 : เสวนาวิชาการ การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพเยี่ยม
1 : เสวนาวิชาการ ทศวรรษที่สี่ของการพัฒนากาแฟ อาราบิก้าไทย: บนเส้นทางของการค้าเสรีและความยั่งยืน
1 : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
1 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปลูกไผ่แบบครบวงจร
1 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

เมษายน  2555
27 : อบรม...เกษตรกรเรื่อง การปลูกและการผลิตกล้าปลอดโรค
11 : อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูงด้วย Joomla 2.5
10 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกาแฟอราบิก้าคั่วบดสำหรับเกษตรกร รุ่นที่ 1/2555

มีนาคม  2555
30 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง
28 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555
27 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแห่งชาติ
15 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2555
6 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางพืชสวน

กุมภาพันธ์  2555
2 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
2 : การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ สวก.โดยศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนาและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

มกราคม  2555
27 : บุคลากรคณะฯ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1
22 : ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน 47 ปี วิทยุ ม.ก.เชียงใหม่
17 : พิธีเปิดนิทรรศการไม้ดอกเมืองร้อน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554

ธันวาคม  2554
22 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวง 2554
20 : พิธีปิดการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางและสวนหย่อม ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554
8 : มอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนปรัชญา คันธา

พฤศจิกายน  2554
30 : ปฐมนิเทศและซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
30 : คณาจารย์และนักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ อบรมเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
22 : โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยหนังสือราชการ

ตุลาคม  2554
26 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2555
16 : คณะเกษตรศาสตร์ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู ศีติสาร

กันยายน  2554
28 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-เชียงใหม่
27 : คณะเกษตรฯ มช. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคลำไยภาคเหนือ
27 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ''การจัดทำและดูแลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla''
20 : เวทีเพื่อการเรียนรู้ การจัดการลำไยคุณภาพ
19 : การผลิตลำไยจากการใช้สารเสริมและบำรุงต้นให้มีคุณภาพ
18 : สถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2554-2555 และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก
16 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
16 : คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมฯ จัดฝึกอบรมการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจากมูลสุกรฯ
14 : ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน อบจ.ลำพูนเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2
14 : การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยการใช้สารเตตราไซคลินควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกรีนนิ่งในส้มสายน้ำผึ้งอย่างปลอดภัย

สิงหาคม  2554
24 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน
23 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มช. กับบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์
11 : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. คนที่ 20
4 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 42 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
3 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ครั้งที่ ๒

กรกฏาคม  2554
29 : งานนวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ ๗ (นวัตกรรมทำได้...สบายมาก)
28 : สถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำสารคดี หัวข้อ นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปข้าว
28 : คณบดีฯ ให้สัมภาษณ์ไทยนิวส์ เรื่อง การปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 : อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านข้าว
25 : การฝึกอบรม เรื่อง การใช้เศรษฐมิติเพื่อการวิจัย
6 : พิธีส่งมอบรถโดยสารส่วนบุคคลขนาด 22 ที่นั่ง แก่สำนักหอสมุด
2 : พิธีรับมอบการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ

มิถุนายน  2554
28 : แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
17 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด ประจำปี 2554
15 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสก้าวสู่ปีที่ 21 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
14 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
9 : วันครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีกล้วยไม้ดิน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th