หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2551
30 : การประชุมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์การค้าไทย
26 : โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขา
23 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และพัฒนาโอกาสการศึกษาของชุมชนบนพื้นที่สูงฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชน และเกษตรกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1 : การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณูข้าว

เมษายน  2551
21 : โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรที่สูง
9 : งานบริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิคเทคโนโลยี มช. ออกให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านท่ากว้าง เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชิวภาพ

มีนาคม  2551
23 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 18 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 17 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 19 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 20 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 21 มีนาคม 2551
17 : โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูง
6 : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ผ่านรายการมองเมืองเหนือ
6 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2551

กุมภาพันธ์  2551
13 : การฝึกอบรมกระบวนการผลิตกาแฟคั่วรุ่นที่ ๑๒
5 : การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการปลูกและการทำสารกาแฟอราบีก้าแบบครบวงจร
3 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

มกราคม  2551
30 : การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ การพัฒนาเครือข่ายนานาชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
25 : โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง เข้าศึกษาดูงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์
23 : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์บนพื้นที่สูง
13 : โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากสปป.ลาว
13 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
13 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
12 : คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
10 : การประเมินคุณภาพซาก และการตัดแต่งซากโคเนื้อ

ธันวาคม  2550
27 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยว แปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ และการฟื้นฟูต้นกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว
25 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยว แปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ และการฟื้นฟูต้นกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว
18 : บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) มอบอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร-ไก่ไข่ ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
13 : ผู้ประสานงานฝ่ายอุตุนิยมวิทยา มูลนิธิโครงการหลวง
13 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ
7 : การปลูกผักและไม้ดอกแบบไม่ใช้ดิน
6 : ภาพบรรยากาศงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ธ.ค. 2550
4 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กาแฟชี้ช่องรวย ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5
4 : ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ และกาแฟชี้ช่องรวย
4 : ภาพบรรยากาศงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ธ.ค. 2550
3 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5
3 : พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ''ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง''
3 : คุณภาพเนื้อกระบือมัน
1 : ประชุมระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 4

พฤศจิกายน  2550
28 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตกาแฟให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพ
23 : นำเสนอไพสเตอร์ในงาน Academic Days: "Research Path: Towards a Green and Happyness Society" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง "Increase of Female Calve by Cytotoxic Reaction Semen from Monoclonal Antibody to H-Y Antigen (1)"
23 : นำเสนอไพสเตอร์ในงาน Academic Days: "Research Path: Towards a Green and Happyness Society" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง "Increase of Female Calve by Cytotoxic Reaction Semen from Monoclonal Antibody to H-Y Antigen (2)"
23 : นำเสนอไพสเตอร์ในงาน Academic Days: "Research Path: Towards a Green and Happyness Society" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง "Transfer Technology of Mineral Feed and Grass Silage for Member of Beef Farmer in Darapirom Temple, Chiang Mai Province"
21 : คณะเกษตรศาสตร์จัดแถลงข่าว ''การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 และงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25''
19 : ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 และงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 25 ในรายการ ''มองเมืองเหนือ''
13 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าทำสกู๊ปข่าวผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 และประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25

ตุลาคม  2550
24 : International Agroforestry Education Conference: Integrating Conservation in the Upland Agriculture in Southeast Asia
3 : โครงการฝึกอบรมการผลิตผักและไม้ดอกแบบไม่ใช้ดิน
1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชากรบนพื้นที่สูง
1 : เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบเงินอุดหนุน (บูรณาการ) "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภหาคเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดภาคเหนือตอนบน"
1 : การเสริมสร้างทักษะการวิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรสำหรับเยาวชนและนักศึกษา
1 : ผู้ประสานงานฝ่ายอุตุนิยมวิทยา มูลนิธิโครงการหลวง
1 : การขยายแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตทางเกษตร
1 : การผลิตก๊าชชีวภาพเพื่อลดมลภาวะและเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรรายย่อย
1 : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
1 : ออกอากาศ FM100 เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชนบทเพื่อการพึ่งจนเอง (ตอนที่ 2)
1 : การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร
1 : โครงการเผยแพร่วิชาการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงจำนวน 2 รายการ
1 : โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
1 : เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบเงินอุดหนุน (บูรณาการ) "การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชนบทเพื่อการพึ่งจนเอง"
1 : เป็นประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการจัดการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย 15 สถาบันอุดมศึกษา
1 : ออกอากาศ FM100 เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชนบทเพื่อการพึ่งจนเอง (ตอนที่ 1)

กันยายน  2550
20 : คณะเกษตรศาสตร์ทำพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศตามโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ ''ความประทับใจในงานวันวิทยาศาสตร์เกษตร''
18 : การแถลงข่าวการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 และประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25 และงานเสวนาทางวิชาการด้านปศุสัตว์ ''อนาคตปศุสัตว์ไทย..รุ่งหรือร่วง?''
6 : โรงเรียนวิชัยวิทยาเข้าทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชฯ

สิงหาคม  2550
4 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 38

กรกฏาคม  2550
2 : นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 3
2 : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกร

มิถุนายน  2550
13 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานระบบ TOR&JA Online
2 : คณะเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th