หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2550
25 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 4
18 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 3
1 : โครงการคลีนิคเทคโนโลยี คณะเกษตรศาตร์ ม. เชียงใหม่
1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 2

เมษายน  2550
30 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก
23 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 1
20 : การบรรยาย ''จากการประกันคุณภาพสู่การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ''
20 : การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ดิน

มีนาคม  2550
30 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดูงานคณะเกษตรศาสตร์
23 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 1

ธันวาคม  2549
18 : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ MIS
8 : งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ''วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท''
4 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

พฤศจิกายน  2549
29 : โครงการพัฒนาบุคลากร ''แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี''

ตุลาคม  2549
24 : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

กันยายน  2549
29 : คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

กรกฏาคม  2549
18 : การเสวนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ตามรอยพระบาท เพื่อการพัฒนาที่สูง
13 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th