หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2549
3 : คณะนักเรียนโรงเรียนรัชดา

เมษายน  2549
3 : โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (รุ่นที่ 2)

มีนาคม  2549
3 : กิจกรรมคาราวานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2549
24 : ผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงานระบบ MIS
2 : มหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัยครั้งที่ 4
2 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน

พฤศจิกายน  2548
20 : องค์ความรู้ด้านการผลิตลำไยปลอดสาร ภายใต้กระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนและได้ลำไยที่มีคุณภาพ
20 : การดูแลรักษาและการจัดไม้ดอกเชิงการค้า
20 : การประชุมเสวนาเรื่อง ''การปลูกหญ้าแพงโกล่า อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย''
19 : การประชุมสัญจร ''สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์'' ครั้งที่ 6/2548
19 : การเลี้ยงผึ้งแมลงเศรษฐกิจ/ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง/ การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผึ้ง
18 : การสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
18 : การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง (รอบคัดเลือก)
17 : นิทรรศการ ''เครือข่ายเกษตรกตและองค์กรอิสระ''
17 : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูงานคณะฯ
17 : การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในระดับชุมชน
17 : นิทรรศการ ''วันกาแฟ'' และเกษตรที่สูง
17 : สัมมนาวิชาการเรื่อง ''มาตรฐานกาแฟอราบิก้าสู่ตลาดโลก''
16 : การประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ 1
16 : นิทรรศการ ''ภาครัฐ องค์กรนานาชาติ และธนาคาร''
16 : การเสวนาเรื่อง ''อาหารปลอดภัย และทำอย่างไรจึงจะได้ GAP''
16 : การประกอบอาหาร (คาว-หวาน) จากผลไม้ไทย
16 : การแข่งขันการจัดสวนถาดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
15 : งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4 (รองผู้ว่าฯ เยี่ยมชมงาน)
15 : งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4 (พิธีเปิดงาน)
15 : งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4
14 : การจัดประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน

ตุลาคม  2548
10 : สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบ TOR&JA Online

กรกฏาคม  2548
29 : วิทยาลัยโยนก เข้าศึกษาดูงาน
20 : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
15 : โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง ''ผลกระทบของการค้าเสรี (FTA) ไทยจีน ที่มีผลต่อสินค้าและผลผลิตการเกษตรทางภาคเหนือของประเทศไทย''
1 : งานวันชาวสวนลำไยลำพูน ครั้งที่ 2

มิถุนายน  2548
1 : คลินิกเกษตร มช. เคลื่อนที่

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th