หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2548
10 : เทคโนโลยีที่เหมะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
9 : The 2nd Joint Coordinating Committee Meeting (ATRACT)

เมษายน  2548
23 : โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา ขั้นก้าวหน้า”
21 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ แมลงเศรษฐกิจ”
20 : โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT รุ่นที่ 3
6 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (ครั้งที่ 6) ”

มีนาคม  2548
30 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำไม้บอนไซเบื้องต้น
10 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน

กุมภาพันธ์  2548
26 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา ขั้นก้าวหน้า”
16 : การฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ในระบบ NFT รุ่นที่ 2
10 : มหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ครั้งที่ 2

มกราคม  2548
25 : โครงการเสวนานโยบายด้านการเกษตรของพรรคการเมือง
18 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (ครั้งที่ 5) ”

ธันวาคม  2547
24 : การควบคุมคุณภาพระบบการผลิตแบบ GAP
23 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์..แมลงเศรษฐกิจ”รุ่นที่ 2
17 : คณบดีแถลงนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ (2548 - 2551)
15 : การฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ในระบบ NFT
10 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา รุ่นที่ 4”
6 : เกษตรแม่โจ้

พฤศจิกายน  2547
18 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์..แมลงเศรษฐกิจ”รุ่นที่ 1
9 : ระบบเกษตรประจำปี ๒๕๔๗

ตุลาคม  2547
12 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา”
9 : วันชาวสวนลำไยลำพูน ครั้งที่ 1 และงานกาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 9 (ลูกทุ่งเกษตร)

กันยายน  2547
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานคณะฯ

มิถุนายน  2547
28 : International Training Program on DSSAT4 & GIS Tools
21 : โครงการพัฒนาบุคลากร “สุขภาพดีชีวีมีสุข”

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th