หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2547
26 : บริการ MIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 : บริการ MIS คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 : บริการ MIS คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 : บริการ MIS คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 : บริการ MIS คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2547
24 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
22 : โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง

กุมภาพันธ์  2547
14 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
12 : “กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 46”

มกราคม  2547
17 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ธันวาคม  2546
17 : งานโครงการหลวง ๒๕๔๖ และ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๓
17 : การฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และการเขียนเว็บเพ็จทางเกษตร
6 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1 : การฝึกอบรมโปรแกรม DSSAT version 4 และโปรแกรม GIS บูรณาการ

พฤศจิกายน  2546
22 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ตุลาคม  2546
18 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สิงหาคม  2546
7 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 30

กรกฏาคม  2546
3 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 29

มิถุนายน  2546
5 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 28

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th