หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2544
29 : ฝึกอบรมการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 3

เมษายน  2544
26 : การฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 7 และ 8

กุมภาพันธ์  2544
1 : สัมมนา “การผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์”

พฤศจิกายน  2543
25 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ”การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรอาหารกลางวันและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”
4 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพืชสมุนไพรไทย-จีน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th