บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 902

  902 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 902704 Operational Management of Postharvest System 2551 / 1 001 000
2 902705 POSTHAR LABORATORY 2548 / 2 001 000
3 902706 FIELD STUDY 2548 / 2 001 000
4 902707 ระบบหลังเก็บเกี่ยวเมล็ด (GRAIN POSTHARVEST SYSTEM) 2548 / 1 001 000
5 902708 ระบบหลังเก็บเกี่ยวพืชเสียง่าย (POSTHAR SYS PERIS CROPS) 2548 / 1 001 000
6 902769 SELECTED TOPICS I 2548 / 2 001 000
7 902779 SELECTED TOPICS II 2548 / 2 001 000
8 902791 SEM POSTHAR TECH I 2548 / 2 001 000
9 902798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (M.S. Thesis) 2548 / 2 001 000
10 902799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (M.S. Thesis) 2548 / 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th