บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 400

  400 วิชากลางคณะเกษตรศาสตร์ - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 400100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 2556 / 2 000 001
2 400101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 2556 / 1, 2 000 001
3 400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 2556 / 1, 2 003 000
4 400190 การฝึกงาน 1 2556 / 1, 2 001 000
5 400290 การฝึกงาน 2 2556 / 1, 2 000 001


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th