บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 370

  370 เกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 370701 ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ (Soil, Water and Forest Resources) 2554 / 1 001 000
2 370702 นโยบายการพัฒนาและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ (Development Policies and Economic Strategies) 2557 / 1 001 000
3 370703 การผลิตพืชมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน (Sustainable Production of High Value Crops) 2557 / 1 001 000
4 370704 ระบบการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน (Sustainable Livestock Production Systems) 2557 / 1 001 000
5 370705 มิติของชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและสังคมในการพัฒนาลุ่มน้ำ (Ethnic, Cultural and Social Aspects of Watershed Development) 2554 / 1 001 000
6 370706 นิเวศวิทยาลุ่มน้ำและระบบนิเวศเกษตร (Watershed Ecology and Agroecosystems) 2554 / 2 001 000
7 370707 การแปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูง (Processing and Marketing of High Value Food Products) 2554 / 1 001 000
8 370708 แบบจำลองลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Watershed Modeling) 2556 / 2 001 000
9 370709 แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์และการจำลองสถานการณ์เชิงนโยบาย (Economic Modeling and Policy Simulation) 2554 / 2 001 000
10 370710 แหล่งพลังงานทดแทนสำหรับพื้นที่ภูเขา (Renewable Energy Sources for Mountainous Regions) 2554 / 2 001 000
11 370711 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (Interdisciplinary Study Project, Scentific Methodologies) 2554 / 1 001 000
12 370712 นโยบายและสถาบันการพัฒนาชนบท (Rural Development Policy and Institutions) 2554 / 1 001 000
13 370713 นโยบายอาหารและการเกษตร (Agricultural and Food Policy) 2554 / 2 001 000
14 370723 การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร (International Food and Agricultural Trade) 2554 / 1 001 000
15 370724 ระบบตลาดและการตลาดอาหารอินทรีย์ (Markets and Marketing of Organics Food) 2554 / 1 001 000
16 370726 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาการพัฒนาชนบท (Quantitative Research Methods in Rural Development Studies) 2554 / 2 001 000
17 370727 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 2554 / 2 001 000
18 370728 ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Security) 2554 / 1 001 000
19 370729 บทบาทหญิงชาย โภชนาการและสิทธิทางอาหาร (Gender, Nutrition and Right to Food) 2554 / 1 001 000
20 370731 การอารักขาพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ (Crop Protection in Organic Farming) 2554 / 1 001 000
21 370732 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของอาหารและชีวภัณฑ์ (Postharvest technology of food and biobased products) 2554 / 1 001 000
22 370733 ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพันธุศาสตร์พืชสัตว์ คนในเขตร้อนและกึ่งร้อน (Biodiversity, Plant and Animal Genetic Resources) 2554 / 1 001 000
23 370735 ระบบการผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ (Integrated agricultural production system) 2554 / 1 001 000
24 370736 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม (Crop-Environment Interaction) 2554 / 2 001 000
25 370737 ดิน พืชพรรณ และการจัดการภูมิลักษณ์ในตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี (Soils, Vegetation, and Land?scapes of Southwest Germany) 2554 / 2 001 000
26 370740 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานในระบบฟาร์มเกษตร (Integration of Aquaculture in Agricultural Farming System) 2554 / 1 001 000
27 370741 ทรัพยากรพันธุศาสตร์และระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ (Genetic Resources and Animal Husbandry Systems) 2554 / 1 001 000
28 370743 การทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Livestock Farming) 2554 / 1 001 000
29 370745 ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพน้ำดื่มที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คในเขตร้อนและกึ่งร้อน 2554 / 1 001 000
30 370746 การส่งเสริมการทำฟาร์มปศุสัตว์ในสภาพแวดล้อมเขตร้อน (Promotion of livestock in tropical environments) 2554 / 2 001 000
31 370747 ธาตุอาหารโลก (Global nutrition can select another course from all lists of all specializations or or other modules offered in the University of Hohenheim eg.) 2554 / 2 001 000
32 370750 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2554 / 1 001 000
33 370751 แนวทางการทำแผนที่ดินและพืช (Mapping course: soil and vegetation) 2554 / 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th