บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 368

  368 ธุรกิจเกษตร - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการดำเนินงานธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
2 368702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์สำหรับผู้จัดการ 2557 / 1 001 000
3 368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
4 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ 2557 / 2 001 000
5 368710 การพัฒนาความชำนาญในการจัดการและภาวะผู้นำ 2557 / 1 001 000
6 368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 2557 / 2 001 000
7 368712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 2557 / 2 001 000
8 368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
9 368721 การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 2557 / 2 001 000
10 368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
11 368740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
12 368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
13 368750 การจัดการการผลิตในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
14 368751 การจัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
15 368769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1 2557 / 1 001 000
16 368779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2 2557 / 1 001 000
17 368789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3 2557 / 1 001 000
18 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 2557 / 2 001 000
19 368798 การค้นคว้าแบบอิสระ 2557 / 1 001 000
20 368799 วิทยานิพนธ์ 2557 / 1 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th