บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 367

  367 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant Biotechnology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 367700 ชีววิทยาของเซลล์ 2548 / 2 001 000
2 367701 การเก็บและรักษาแหล่งพันธุกรรม (GERMP COLL PRESERV) 2548 / 2 001 000
3 367720 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant biotechnology) 2548 / 1 001 000
4 367740 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Instrumentation) 2548 / 1 001 000
5 367769 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชพืช (Selected Topic in Plant Biotechnology) 2548 / 2 001 000
6 367779 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Selected Topic in Plant Biotechnology) 2548 / 1 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th