บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 366

  366 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agriculutal Systems) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 366701 พื้นฐานของระบบเกษตร (Basics of Agricultural Systems) 2555 / 1 001 000
2 366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems) 2551 / 2 001 000
3 366703 การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development) 2553 / 1 001 000
4 366704 Case Study of Agricultural Systems 2548 / 2 001 000
5 366705 การพัฒนาโครงการวิจัยและการสื่อสารผลงานวิจัย (Research Formulation and Communication) 2553 / 2 001 000
6 366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร(Advanced Research Methods in Agricultural Systems management) 2555 / 2 001 000
7 366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน(Analysis of Complex Agricultural Systems) 2554 / 2 001 000
8 366712 ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 2557 / 2 001 000
9 366721 แบบจำลองและการจำลองระบบเกษตร (Modeling & Simulation of Agricultural Systems) 2548 / 1 001 000
10 366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากร (Spatial Information Systems for Resource Management) 2548 / 2 001 000
11 366731 ระบบเกษตรยั่งยืน(Sustainable Agricultural Systems) 2551 / 2 001 000
12 366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ(Natural Resource System Management) 2556 / 2 001 000
13 366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร(Agricultural Resource Management and Planning) 2556 / 2 001 000
14 366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topic in Agricultural Systems) 2548 / 1 001 000
15 366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร(Selected Topics in Agricultural Systems) 2551 / 1 001 000
16 366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topics in Agricultural Systems) 2548 / 1 001 000
17 366799 วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (MASTER OF SCIENCE THESIS) 2548 / 1, 2, 3 001 000
 
  366 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agriculutal Systems) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 366893 สัมมนาระบบเกษตร 3 (Agricultural Systems Seminar III) 2548 / 2 001 000
2 366894 สัมมนาระบบเกษตร 4(Seminar in Agricultural Systems IV) 2551 / 2 001 000
3 366895 สัมมนาระบบเกษตร 5(Seminar in Agricultural Systems V) 2555 / 2 001 000
4 366899 วิทยานิพนธ์(Thesis) 2555 / 1, 2, 3 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th