บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 362

  362 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 362211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 / 1, 2 001 000
2 362401 การอนุรักษ์ที่ดินและแหล่งน้ำ 2554 / 1, 2 001 000
3 362411 ป่าไม้และการอนุรักษ์ 2554 / 1 001 000
4 362412 ทรัพยากรพืชป่า 2554 / 2 001 000
5 362421 กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์สัตว์ป่า 2554 / 2 001 000
6 362424 หลักการและการจัดการทรัพยาการลุ่มน้ำ 2554 / 1 001 000
7 362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการสำรวจทรัพยากรที่ดิน 2556 / 1 001 000
8 362441 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 2556 / 2 001 000
9 362451 การปลูกสร้างสวนป่า 2556 / 1, 2 001 000
10 362452 หลักวนเกษตร 2556 / 1, 2 001 000
 
  362 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร (Decision Support Systems for Agricultural Resources Management) 2554 / 2 001 000
2 362752 การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน 2555 / 1 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th