บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 361

  361 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 361201 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป 2554 / 1, 2 001 000
2 361210 ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 2554 / 1, 2 001 000
3 361211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 2554 / 1, 2 001 000
4 361212 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 2554 / 1 001 000
5 361214 ปฎิบัติการปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 2554 / 1, 2 001 000
6 361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2554 / 1 001 000
7 361302 ฝนกรดและดินกรด 2554 / 2 001 000
8 361321 การวิเคราะห์ดินและพืช 2554 / 1, 2 001 000
9 361341 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นสำหรับการเกษตร 2556 / 2 001 000
10 361351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2556 / 1 001 000
11 361390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2554 / 1 001 000
12 361413 แบบจำลองระบบดิน-พืช 2557 / 2 001 000
13 361421 เคมีดิน 2554 / 2 001 000
14 361431 จุลชีววิทยาทางดิน 2555 / 1 001 001
15 361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน 2556 / 1 001 000
16 361442 การจำแนกและการสำรวจดิน 2554 / 1 001 000
17 361452 ปุ๋ย 2554 / 1, 2 001 000
18 361453 ดินและธาตุอาหารพืช 2554 / 2 001 000
19 361461 การอนุรักษ์ดิน 2554 / 2 001 000
20 361471 ปฐพีฟิสิกส์ 2554 / 1 001 000
21 361474 ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ฟิสิกส์ 2556 / 1 001 000
22 361475 การจัดการน้ำในดิน และการชลประทานระดับไร่นา 2556 / 1 001 000
23 361497 สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑ 2554 / 1, 2 001 000
24 361498 สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒ 2554 / 1, 2 001 000
25 361499 ปัญหาพิเศษ 2555 / 1, 2 001 000
 
  361 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร (Climatic & Edaphic Resources of Agricultural Systems) 2556 / 1 001 000
2 361723 สมดุลเคมีในดิน 2554 / 1, 2 001 000
3 361724 PHYS CHEM OF SOIL COLIOID 2548 / 2 001 000
4 361725 ดินน้ำขัง 2554 / 1, 2 001 000
5 361732 อินทรียวัตถุในดิน 2554 / 2 001 000
6 361733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 2556 / 1 001 000
7 361734 METH IN BIO NITROGEN FIX 2548 / 2 001 000
8 361743 Soil Genesis and Classification 2554 / 1 001 000
9 361744 LAND RE SURVEY AND MANAGE 2554 / 2 001 000
10 361745 TROPICAL SOILS 2554 / 2 001 000
11 361754 ADVANCED SOIL FERTILITY 2548 / 1 001 000
12 361762 WATER EROSION CONTROL 2554 / 1 001 000
13 361769 Selected topic in Soil Science 2554 / 1 001 000
14 361772 Physics of soil water 2548 / 1, 2 001 000
15 361773 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำในดินและพืช (Soil Water and Plant Relationships) 2548 / 2 001 000
16 361779 Selected topic in Soil Science II 2553 / 1 001 000
17 361789 Selected topic in Soil Science (Section 1) 2553 / 2 001 000
18 361791 Seminar in Soil Science I 2548 / 1, 2 001 000
19 361792 Seminar in Soil Science II 2548 / 1, 2 001 000
20 361799 M.S. Thesis (Soil Science) 2548 / 1, 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th