บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 360

  360 โรคพืช (Plant Pathology) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 360100 โรคพืชกับชีวิตประจำวัน 2556 / 1 001 000
2 360102 โรคพืชวิทยาพื้นฐาน 2554 / 2 001 000
3 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 001 000
4 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 003 000
5 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 004 000
6 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 005 000
7 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2557 / 2 006 000
8 360211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2554 / 2 001 000
9 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2556 / 1 000 001
10 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2556 / 1 000 001
11 360301 เทคนิคทางโรคพืช 2556 / 1 001 001
12 360304 โรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 2554 / 2 001 000
13 360390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช 2556 / 1 001 000
14 360400 การวินิจฉัยโรคพืช 2556 / 1 001 000
15 360402 โรคพืชของพืชไร่ (Diseases of field crops) 2556 / 1 001 000
16 360403 โรคของไม้ผล 2557 / 1 001 001
17 360404 โรคของผัก 2557 / 1 001 000
18 360404 โรคของผัก (Diseases of Vegetable Crops) 2556 / 1 001 001
19 360407 การป้องกันกำจัดโรคพืช (Plant diseases control) 2554 / 2 001 000
20 360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย (Bacterial diseases of plants) 2554 / 2 001 000
21 360423 ราสาเหตุโรคพืช 2556 / 1 001 000
22 360431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 2556 / 1 001 000
23 360441 วิสาวิทยาของพืช 2557 / 2 001 000
24 360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว 2556 / 1 001 000
25 360460 ความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลาของโรคและพืช 2556 / 1 001 000
26 360470 การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช 2556 / 1 001 001
27 360471 การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร 2556 / 1 001 001
28 360497 สัมมนา 1 2556 / 1, 2 001 000
29 360498 สัมมนา 2 2556 / 2 001 000
30 360499 ปัญหาพิเศษ 2556 / 1, 2, 3 000 001
31 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 002
32 360499 ปัญหาพิเศษ 2557 / 1, 2, 3 000 003
33 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 004
34 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 005
35 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 006
36 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 007
 
  360 โรคพืช (Plant Pathology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 360701 GENE OF HOST-PARA INTERAC 2554 / 2 001 000
2 360706 ADVANCED PLANT PATHOLOGY 2554 / 2 001 000
3 360709 นิเวศวิทยาของเชื้อโรคพืช 2556 / 1 001 000
4 360711 Advanced Plant Pathogenic Bacteria 2554 / 1 001 000
5 360721 ราโรคพืชขั้นสูง 2557 / 2 001 000
6 360723 ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร 2557 / 2 001 000
7 360729 เชื้อราแป้ง 2554 / 2 001 000
8 360751 SEED PATHOLOGY 2554 / 2 001 000
9 360761 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช 2556 / 1 001 001
10 360771 โรคพืชระดับโมเลกุล 2554 / 2 001 000
11 360772 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2556 / 1 001 000
12 360783 การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี 2556 / 1 001 000
13 360791 SEMINAR I 2554 / 1, 2, 3 001 000
14 360792 SEMINAR II 2554 / 1, 2 001 000
15 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 001
16 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 002
17 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 003
18 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2557 / 1 000 004
19 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 005
20 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 006
21 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 001
22 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 002
23 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 003
24 360799 วิทยานิพนธ์ 2557 / 1, 2 000 004
25 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 005
26 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 006
 
  360 โรคพืช (Plant Pathology) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 360897 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2, 3 001 000
2 360898 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2, 3 000 001


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th