บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 359

  359 พืชสวน (Horticulture) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 359202 พืชและอาหารปลอดภัย 2555 / 1, 2 001 000
2 359210 หลักการพืชสวน 2555 / 1 001 000
3 359211 หลักการพืชสวน 2555 / 1 001 000
4 359301 การขยายพันธุ์พืช 2557 / 1 001 000
5 359302 การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง 2554 / 2 001 000
6 359304 เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 2554 / 1 001 000
7 359311 สรีรวิทยาของพืชสวน 2556 / 1 001 000
8 359341 การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้ 2556 / 2 001 000
9 359350 หลักการทำสวนไม้ผล 2555 / 2 001 000
10 359360 การผลิตพืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 2554 / 2 001 000
11 359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม 2555 / 2 001 000
12 359401 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 2555 / 2 001 000
13 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 2556 / 2 001 000
14 359404 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 2554 / 1 001 000
15 359405 กล้วยไม้วิทยา 2556 / 1 001 000
16 359406 เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช 2551 / 1 001 000
17 359407 การจัดการน้ำสำหรับพืชสวน 2548 / 1, 2 001 000
18 359408 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน 2555 / 2 001 000
19 359409 Highland horticulture 2548 / 2 001 000
20 359410 หลักการไม้ดอก 2555 / 1 000 000
21 359411 ไม้ดอกเบื้องต้น 2554 / 1 001 000
22 359412 ไม้ดอกเพื่อการค้า 2552 / 2 001 000
23 359413 ไม้ประดับ 2554 / 1 001 000
24 359414 ไม้หัว 2554 / 1 001 000
25 359419 POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 2548 / 1 001 000
26 359421 การผลิตผัก 2556 / 1 001 000
27 359422 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก 2556 / 2 001 000
28 359423 การผลิตผักเพื่อการค้า 2556 / 2 001 000
29 359431 การผลิตเห็ด 2554 / 1, 2 001 000
30 359451 ไม้ผลเขตร้อน 2554 / 1 001 000
31 359452 Subtropical fruits 2548 / 2 001 000
32 359453 Nut culture 2548 / 1, 2 001 000
33 359455 ไม้ผลเมืองหนาว 2556 / 2 001 000
34 359458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลและพืชผักเศษฐกิจ 2548 / 1, 2 001 000
35 359460 พืชเครื่องเทศ 2548 / 1 001 000
36 359461 พืชเครื่องดื่ม 2554 / 2 001 000
37 359462 มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 2554 / 1 001 000
38 359463 พืชเส้นใย 2554 / 2 001 000
39 359464 พืชน้ำมันหอมระเหย (Aromatic crops) 2548 / 2 001 000
40 359465 ไม้โตเร็วสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม้ 2554 / 1 001 000
41 359466 พืชอุตสาหกรรมทำยาง 2554 / 2 001 000
42 359481 การออกแบบภูมิทัศน์ 2548 / 1, 2 001 000
43 359497 สัมมนาพืชสวน ๑ 2555 / 1, 2 001 000
44 359499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2 001 000
 
  359 พืชสวน (Horticulture) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
2 359702 PL TISSUE CULTURE IN AGRI 2554 / 2 001 000
3 359703 WATER RELATIONS OF PLANTS 2548 / 2 001 000
4 359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
5 359705 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 2554 / 2 001 000
6 359705 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 2556 / 1 001 000
7 359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน (MINERAL NUTRITION HORT CR) 2554 / 2 001 000
8 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน 2556 / 2 001 000
9 359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2555 / 2 001 000
10 359711 Physiology of Flower Bulbs 2554 / 2 000 000
11 359712 FLOWER & ORNA CROPS IMP 2548 / 2 001 000
12 359713 สรีรวิทยาไม้ดอก 2553 / 2 001 000
13 359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 2555 / 1 001 000
14 359716 ADVANCED POSTHAR PHYSILOGY OF FLORICULTURAL CROPS 2554 / 2 001 000
15 359721 Systematic Vegetable crops 2548 / 2 001 000
16 359722 Vegetable Improvement 2556 / 2 001 000
17 359723 PHYSIOL VEGETABLE CR I 2548 / 1 001 000
18 359724 สรีรวิทยาของพืชผัก 2 2556 / 1 001 000
19 359751 การจัดจำแนกไม้ผลเศรษฐกิจ 2554 / 2 001 000
20 359752 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล (Improvememt of Fruit Plants) 2545 / 1 001 000
21 359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ 2557 / 1 001 000
22 359791 สัมมนา 1 2555 / 1, 2 001 000
23 359799 วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท) 2548 / 1, 2 001 000
 
  359 พืชสวน (Horticulture) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 359891 สัมนาปริญญาเอก 1 2555 / 1, 2 001 000
2 359892 สัมมนาปริญญาเอก 2 2555 / 1, 2 001 000
3 359898 วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) 2548 / 1, 2 001 000
4 359899 วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) 2548 / 1, 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th