บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 357

  357 กีฏวิทยา (Entomology) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 357101 แมลงในบ้านและศัตรูในสวน (Household Insects and Garden Pests) 2561 / 2 001 000
2 357110 แมลงกับมนุษยชาติ 2556 / 1 001 000
3 357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
4 357211 แมลงศัตรูสำคัญทางการเกษตร 2555 / 1 001 000
5 357301 แมลงศัตรูของพืชเพาะปลูก 2554 / 1 001 000
6 357322 แมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2561 / 1 001 000
7 357323 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ 2556 / 2 001 000
8 357325 แมลงศัตรูพืชไร่ 2556 / 1 001 000
9 357390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา 2557 / 1 001 000
10 357417 กายวิภาคของแมลง 2557 / 1 001 001
11 357418 นิเวศวิทยาของแมลง 2557 / 2 001 000
12 357421 Insect Transmission of Plant Diseases : แมลงพาหะนำโรคพืช 2561 / 2 000 000
13 357427 การผลิตหม่อนไหม 2557 / 2 001 000
14 357432 อนุกรมวิธานแมลง 1 2556 / 2 001 001
15 357441 หลักการควบคุมแมลง 2561 / 1 001 000
16 357444 สารฆ่าแมลงศัตรูพืช 2557 / 2 001 000
17 357446 การกักกันพืชเบื้องต้น 2557 / 1 001 000
18 357491 เทคนิคของกีฎวิทยา 2557 / 1 001 000
19 357497 สัมมนากีฏวิทยา 1 2557 / 2 001 000
20 357498 สัมมนากีฏวิทยา 2 2557 / 1 001 000
21 357499 ปัญหาพิเศษ 2557 / 1, 2, 3 001 000
 
  357 กีฏวิทยา (Entomology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่ 2557 / 1 001 000
2 357712 พฤติกรรมของแมลง 2557 / 2 001 000
3 357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง (Urban Entomology) 2557 / 2 001 000
4 357732 Mature Insect Systematics 2561 / 1 001 001
5 357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง 2554 / 1 001 000
6 357741 พยาธิวิทยาของแมลง 2561 / 1 001 000
7 357761 ผึ้งวิทยา 2554 / 1 001 000
8 357771 INSECT MOLECULAR BIOLOGY : ชีวโมเลกุลของแมลง 2561 / 2 000 003
9 357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 2557 / 1 001 000
10 357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 2557 / 1 001 000
11 357792 สัมมนากีฏวิทยา 2 2557 / 1 001 000
12 357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 2554 / 1 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th