บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 356

  356 สัตวศาสตร์ (Animal Science) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 356100 โลกของสัตว์ (Animals World) 2556 / 1, 2 001 000
2 356100 โลกของสัตว์ 2559 / 1 002 000
3 356201 สัตวศาสตร์เบื้องต้น 2556 / 1 001 000
4 356202 หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว์ 2556 / 1 001 000
5 356210 สัตวศาสตร์เบื้องต้น 2556 / 1 001 000
6 356212 การผลิตสัตว์ 2556 / 1 001 000
7 356231 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) 2556 / 1 001 000
8 356242 หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 2558 / 1 001 000
9 356243 หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2556 / 2 001 000
10 356261 สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ (Statistical Analysis and Experimental Design in Animals) 2556 / 1 001 000
11 356303 อาหารและการให้อาหาร 2556 / 1 001 000
12 356304 การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2556 / 1 001 000
13 356311 หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา (Principles of fish culture) 2556 / 2 001 000
14 356312 สรีรวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Economical Aquatic Animal Physiology) 2556 / 2 001 000
15 356331 Diseases of Farm Animals 2556 / 2 001 000
16 356332 โรคสัตว์ปีก (Diseases of poultry) 2556 / 2 001 000
17 356342 การผลิตแพะและแกะ (Goats and sheep production) 2548 / 1 001 000
18 356411 สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Physiology of domestic animals) 2556 / 1 001 000
19 356411 สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Physiology of Domestic Animals) 2557 / 1 003 000
20 356412 การสืบพันธุ์ (Animal Reproduction) 2556 / 2, 3 001 000
21 356416 สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม 2556 / 1, 2 001 000
22 356431 การปรับปรุงพันธุ์ 2556 / 2 001 000
23 356441 การผลิตสัตว์ปีก 2561 / 2 001 000
24 356442 การผลิตสุกร 2556 / 2 001 000
25 356443 การผลิตโคนม 2556 / 2 001 000
26 356444 การผลิตโคเนื้อ 2556 / 2 001 000
27 356445 การจัดการฟาร์มสุกรในเชิงการค้า (Commercial swine farm management) 2548 / 1 001 000
28 356446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง 2556 / 2 001 000
29 356447 การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 2556 / 2 001 000
30 356448 การจัดการเนื้อสัตว์ 2556 / 2 001 000
31 356449 การผลิตกระต่าย 2556 / 2 001 000
32 356451 โภชนศาสตร์สัตว์ 2556 / 2 001 000
33 356452 DOG AND CAT NUTRITION 2548 / 2 001 000
34 356455 THE PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS 2556 / 2 001 000
35 356456 ANIMAL FEED MANUFACTURING 2548 / 1, 2 001 000
36 356497 สัมมนา (Seminar) 2556 / 1 001 000
37 356498 สัมมนา (Seminar) 2556 / 1, 2 001 000
38 356499 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 2556 / 1, 2 001 000
 
  356 สัตวศาสตร์ (Animal Science) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 356711 Animal Endocrinology 2556 / 2 001 000
2 356711 เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์ (Animal Endocrinology) 2557 / 2 003 000
3 356721 New 2556 / 2 001 000
4 356722 EXP DES STAT ANA ANIM SCI 2556 / 2 001 000
5 356725 Molecular Genetics in Farm Animals 2556 / 2 001 000
6 356731 DRUGS USES IN FARM ANIMAL 2548 / 1 001 000
7 356741 INT LIVES PROD AGRI SYST 2556 / 1, 2 001 000
8 356744 ADVANCED SWINE PRODUCTION 2548 / 1 001 000
9 356745 ADVANCED POULTRY PRODUCTION 2561 / 1 001 000
10 356746 ADVANCED MEAT SCIENCE 2556 / 1 001 000
11 356751 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง 2556 / 1 001 000
12 356752 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 2556 / 2 001 000
13 356753 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 2556 / 2 001 000
14 356769 Animal Science 2556 / 1, 2, 3 001 000
15 356779 SELECT TOPIC IN ANIMAL SC 2556 / 2 001 000
16 356791 SEMINAR ANIM SCI I 2556 / 1, 2, 3 001 000
17 356792 SEMINAR ANIM SCI II 2556 / 1, 2, 3 001 000
18 356795 SPECIAL PROBLEM 2556 / 1, 2, 3 001 000
19 356799 วิทยานิพนธ์ (THESIS) 2556 / 1, 2, 3 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th