บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 353

  353 พืชไร่ (Agronomy) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 353210 หลักการเพาะปลูกพืช 2556 / 1, 2 001 000
2 353210 หลักการเพาะปลูก 2556 / 1, 2 002 000
3 353211 หลักการเพาะปลูกพืช 2555 / 2 001 000
4 353301 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 2556 / 1 001 000
5 353302 ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ 2555 / 2 000 001
6 353311 สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช 2556 / 1 001 000
7 353313 พืชสำคัญของประเทศไทย 2555 / 1, 2 001 000
8 353390 การฝึกงานสาขาวิชาเอกพืชไร่ 2556 / 1 001 000
9 353418 พืชตระกูลถั่ว 2555 / 2 001 000
10 353421 พืชอาหารสัตว์ 2556 / 1 000 000
11 353431 วัชพืชและการป้องกันกำจัด 2556 / 1, 2 001 000
12 353441 การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 2555 / 2 001 000
13 353451 เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ 2556 / 1, 2 001 000
14 353452 การทดสอบเมล็ดพันธุ์ 2556 / 2 001 001
15 353453 การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 2555 / 2 001 000
16 353471 หลักการเพาะปลูกขั้นสูง 2555 / 2 001 000
17 353482 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 2556 / 1 001 000
18 353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร่ 2556 / 1 000 000
19 353497 สัมมนา 1 2555 / 2 001 000
20 353498 สัมมนา 2 2555 / 2 001 000
21 353499 ปัญหาพิเศษ 2555 / 2 001 000
 
  353 พืชไร่ (Agronomy) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
2 353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 2556 / 1 001 000
3 353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 2556 / 1 001 000
4 353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร 2555 / 2 001 000
5 353751 การปรับตัวของพืช 2556 / 1 001 000
6 353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช 2555 / 2 001 000
7 353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง 2555 / 2 001 000
8 353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 2555 / 2 001 000
9 353762 การปรับปรุงสภาพและำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 2556 / 1 001 000
10 353769 หัวข้อคัดเลือกในด้านพืชไร่ 1 2556 / 1 001 000
11 353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 2555 / 2 001 000
12 353782 สารกำจัดวัชพืช 2555 / 1, 2 001 000
13 353791 สัมมนาพืชไร่ 1, ปริญญาโท 2556 / 1 001 000
14 353792 สัมมนาพืชไร่ 2 , ปริญญาโท 2556 / 1, 2 001 000
15 353798 การค้นคว้าแบบอิสระทางพืชไร่ 2555 / 1, 2 001 000
16 353799 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
 
  353 พืชไร่ (Agronomy) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 353891 สัมมนาพืชไร่ 1 2556 / 1, 2 001 000
2 353892 สัมมนาพืชไร่ 2 2556 / 1, 2 001 000
3 353893 สัมมนาพืชไร่ 3 2555 / 1, 2 001 000
4 353897 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
5 353898 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
6 353899 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th