บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 352

  352 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 352103 เกษตรทั่วไป 2554 / 1, 2 001 000
2 352301 การเป็นผู้นำและการพัฒนาการเป็นผู้นำของเยาวชนในกลุ่มเกษตร 2554 / 1 001 000
3 352311 หลักส่งเสริมการเกษตร 2556 / 1, 2 001 000
4 352313 การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง 2554 / 1, 2 001 000
5 352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 2563 / 1, 2 001 000
6 352321 วิธีการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 1, 2 001 000
7 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร 2557 / 1, 2 001 000
8 352331 การพูดและการเขียนสำหรับการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 1 001 000
9 352332 การกระจายนวกรรมทางการเกษตร 2554 / 2 001 000
10 352390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2554 / 1 001 000
11 352401 การส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ่ 2557 / 1, 2 001 000
12 352413 การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร 2559 / 1, 2 001 000
13 352421 การบริหารและการจัดการในการส่งเสริมและการศึกษาทางการเกษตร 2554 / 2 001 000
14 352422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2557 / 1, 2 001 000
15 352431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกษตร 2559 / 1 001 000
16 352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
17 352441 การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร 2557 / 1, 2 001 000
18 352497 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๑ 2557 / 2 001 000
19 352498 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๒ 2554 / 2 001 000
20 352499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2 001 000
 
  352 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 352712 ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 2554 / 1 001 000
2 352713 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
3 352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร 2554 / 1 001 000
4 352715 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
5 352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
6 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท 2563 / 1, 2 001 000
7 352731 การติดต่อสื่อสารทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
8 352741 การศึกษาชุมชนเกษตร 2554 / 2 001 000
9 352743 ระบบเกษตรและการพัฒนาสำหรับนักส่งเสริม 2554 / 2 001 000
10 352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๑ 2554 / 2 001 000
11 352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๒ 2554 / 1, 2 001 000
12 352793 การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
13 352798 การค้นคว้าแบบอิสระ 2554 / 1, 2 001 000
14 352799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 001 000
 
  352 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 352821 การบริหารจัดการยุคใหม่สำหรับองค์การและงานส่งเสริมการเกษตรพัฒนาชนบท 2563 / 1 001 000
2 352835 การพัฒนาชนบทอย่างมีส่วนร่วม 2554 / 1, 2 001 000
3 352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2552 / 1 001 000
4 352843 องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและกฎเกณฑ์การค้าและการผลิตทางการเกษตร 2552 / 1 001 000
5 352891 สัมมนา 1 2552 / 1 001 000
6 352892 สัมมนา 2 2552 / 2 001 000
7 352899 วิทยานิพนธ์ 2557 / 1, 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th