บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 351

  351 เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 351200 เศรษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร 2556 / 1 001 000
2 351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1, 2 001 000
3 351211 การจัดการธุรกิจเกษตร 2556 / 1, 2 001 000
4 351301 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์1 2556 / 1 001 000
5 351302 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์ 2 2556 / 2 001 000
6 351310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 2556 / 2 001 000
7 351317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 2556 / 1 000 000
8 351320 การจัดการและการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 2556 / 1 001 000
9 351321 หลักการตลาดการเกษตร 2556 / 1 001 000
10 351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 2556 / 1 001 000
11 351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556 / 2 001 000
12 351371 เศรษฐกิจพอเพียง 2556 / 1 001 000
13 351390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 3 001 000
14 351411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 2556 / 1 001 000
15 351412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 2556 / 2 001 000
16 351413 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์ 2556 / 1 001 000
17 351414 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจเกษตร 2558 / 2 001 000
18 351415 หัวข้อเลือกสรรในทางธุรกิจเกษตร 2556 / 1 001 000
19 351417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร 2557 / 1 001 000
20 351426 ราคาผลิตผลเกษตร 2556 / 2 001 000
21 351431 ธนกิจการเกษตร 2556 / 2 001 000
22 351441 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
23 351442 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
24 351451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร 2556 / 2 001 000
25 351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ 2556 / 1 001 000
26 351464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 2556 / 1 001 000
27 351466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 2556 / 2 001 000
28 351469 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ 2556 / 2 001 000
29 351490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2557 / 2 001 000
30 351497 สัมนา 1 2556 / 1 001 000
31 351498 สัมนา 2 2556 / 1, 2 001 000
32 351499 ปัญหาพิเศษ 2556 / 1, 2 001 000
 
  351 เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 351720 การจัดการและการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 2556 / 2 001 000
2 351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 2556 / 1 001 000
3 351722 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นสูง 2556 / 1 001 000
4 351723 การจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 2556 / 2 001 000
5 351724 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 2557 / 2 001 000
6 351731 ประสิทธิผลขององค์กรเกษตร 2556 / 2 001 000
7 351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร 2556 / 2 001 000
8 351741 วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบการเกษตร 2556 / 1 001 000
9 351742 การวิจัยขั้นสูงด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
10 351743 การวิจัยปฏิบัติการสำหรับการวางแผนการเกษตร 2556 / 1 001 000
11 351744 บริหารเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร 2554 / 1 001 000
12 351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร 2553 / 2 001 000
13 351761 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ 2554 / 2 001 000
14 351762 บริบททางสังคมเพื่อการพัฒนาและจัดการระบบเกษตร 2554 / 2 001 000
15 351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 2558 / 1 001 000
16 351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร 2556 / 1 001 000
17 351765 การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม 2556 / 2 001 000
18 351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร 2556 / 1 001 000
19 351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 2556 / 1 001 000
20 351779 หัวข้อพิเศษในเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2556 / 1 001 000
21 351789 หัวข้อพิเศษในเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 2556 / 2 001 000
22 351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 2557 / 2 001 000
23 351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2556 / 2 001 000
24 351799 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th