งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชาทั้งหมด

  351 เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 351200 เศรษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร 2556 / 1 001 000
2 351201 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1, 2 001 000
3 351211 การจัดการธุรกิจเกษตร 2556 / 1, 2 001 000
4 351301 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์1 2556 / 1 001 000
5 351302 เศรษฐศาสตร์เกษตรวิเคราะห์ 2 2556 / 2 001 000
6 351310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 2556 / 2 001 000
7 351317 เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 2556 / 1 000 000
8 351320 การจัดการและการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 2556 / 1 001 000
9 351321 หลักการตลาดการเกษตร 2556 / 1 001 000
10 351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 2556 / 1 001 000
11 351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556 / 2 001 000
12 351371 เศรษฐกิจพอเพียง 2556 / 1 001 000
13 351390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 3 001 000
14 351411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 2556 / 1 001 000
15 351412 การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร 2556 / 2 001 000
16 351413 ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธ์ 2556 / 1 001 000
17 351414 วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจเกษตร 2558 / 2 001 000
18 351415 หัวข้อเลือกสรรในทางธุรกิจเกษตร 2556 / 1 001 000
19 351417 นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร 2557 / 1 001 000
20 351426 ราคาผลิตผลเกษตร 2556 / 2 001 000
21 351431 ธนกิจการเกษตร 2556 / 2 001 000
22 351441 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
23 351442 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
24 351451 ปัญหาและนโยบายการเกษตร 2556 / 2 001 000
25 351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ 2556 / 1 001 000
26 351464 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 2556 / 1 001 000
27 351466 เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร 2556 / 2 001 000
28 351469 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ 2556 / 2 001 000
29 351490 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2557 / 2 001 000
30 351497 สัมนา 1 2556 / 1 001 000
31 351498 สัมนา 2 2556 / 1, 2 001 000
32 351499 ปัญหาพิเศษ 2556 / 1, 2 001 000
 
  351 เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 351720 การจัดการและการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 2556 / 2 001 000
2 351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 2556 / 1 001 000
3 351722 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นสูง 2556 / 1 001 000
4 351723 การจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 2556 / 2 001 000
5 351724 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 2557 / 2 001 000
6 351731 ประสิทธิผลขององค์กรเกษตร 2556 / 2 001 000
7 351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร 2556 / 2 001 000
8 351741 วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบการเกษตร 2556 / 1 001 000
9 351742 การวิจัยขั้นสูงด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
10 351743 การวิจัยปฏิบัติการสำหรับการวางแผนการเกษตร 2556 / 1 001 000
11 351744 บริหารเชิงกลยุทธ์ทางการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร 2554 / 1 001 000
12 351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการพัฒนาการเกษตร 2553 / 2 001 000
13 351761 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ 2554 / 2 001 000
14 351762 บริบททางสังคมเพื่อการพัฒนาและจัดการระบบเกษตร 2554 / 2 001 000
15 351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 2558 / 1 001 000
16 351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร 2556 / 1 001 000
17 351765 การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม 2556 / 2 001 000
18 351766 การวิเคราะห์นโยบายการเกษตร 2556 / 1 001 000
19 351769 หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 2556 / 1 001 000
20 351779 หัวข้อพิเศษในเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2556 / 1 001 000
21 351789 หัวข้อพิเศษในเศรษฐศาสตร์เกษตร 3 2556 / 2 001 000
22 351791 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 2557 / 2 001 000
23 351792 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 2556 / 2 001 000
24 351799 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
 
  352 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 352103 เกษตรทั่วไป 2554 / 1, 2 001 000
2 352301 การเป็นผู้นำและการพัฒนาการเป็นผู้นำของเยาวชนในกลุ่มเกษตร 2554 / 1 001 000
3 352311 หลักส่งเสริมการเกษตร 2556 / 1, 2 001 000
4 352313 การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง 2554 / 1, 2 001 000
5 352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 2563 / 1, 2 001 000
6 352321 วิธีการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 1, 2 001 000
7 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร 2557 / 1, 2 001 000
8 352331 การพูดและการเขียนสำหรับการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 1 001 000
9 352332 การกระจายนวกรรมทางการเกษตร 2554 / 2 001 000
10 352390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2554 / 1 001 000
11 352401 การส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ่ 2557 / 1, 2 001 000
12 352413 การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร 2559 / 1, 2 001 000
13 352421 การบริหารและการจัดการในการส่งเสริมและการศึกษาทางการเกษตร 2554 / 2 001 000
14 352422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2557 / 1, 2 001 000
15 352431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกษตร 2559 / 1 001 000
16 352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
17 352441 การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร 2557 / 1, 2 001 000
18 352497 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๑ 2557 / 2 001 000
19 352498 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๒ 2554 / 2 001 000
20 352499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2 001 000
 
  352 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 352712 ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 2554 / 1 001 000
2 352713 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
3 352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร 2554 / 1 001 000
4 352715 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
5 352716 จิตวิทยาในการส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
6 352721 การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท 2565 / 1, 2 001 000
7 352731 การติดต่อสื่อสารทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
8 352741 การศึกษาชุมชนเกษตร 2554 / 2 001 000
9 352743 ระบบเกษตรและการพัฒนาสำหรับนักส่งเสริม 2554 / 2 001 000
10 352791 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๑ 2554 / 2 001 000
11 352792 สัมมนาส่งเสริมการเกษตร ๒ 2554 / 1, 2 001 000
12 352793 การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตร 2554 / 2 001 000
13 352798 การค้นคว้าแบบอิสระ 2554 / 1, 2 001 000
14 352799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 001 000
 
  352 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 352821 การบริหารจัดการยุคใหม่สำหรับองค์การและงานส่งเสริมการเกษตรพัฒนาชนบท 2563 / 1 001 000
2 352835 การพัฒนาชนบทอย่างมีส่วนร่วม 2554 / 1, 2 001 000
3 352841 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2552 / 1 001 000
4 352843 องค์การเกษตรนานาชาติข้อตกลงและกฎเกณฑ์การค้าและการผลิตทางการเกษตร 2552 / 1 001 000
5 352891 สัมมนา 1 2552 / 1 001 000
6 352892 สัมมนา 2 2552 / 2 001 000
7 352899 วิทยานิพนธ์ 2557 / 1, 2 001 000
 
  353 พืชไร่ (Agronomy) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 353210 หลักการเพาะปลูกพืช 2556 / 1, 2 001 000
2 353210 หลักการเพาะปลูก 2556 / 1, 2 002 000
3 353211 หลักการเพาะปลูกพืช 2555 / 2 001 000
4 353301 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 2556 / 1 001 000
5 353302 ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ 2555 / 2 000 001
6 353311 สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช 2556 / 1 001 000
7 353313 พืชสำคัญของประเทศไทย 2555 / 1, 2 001 000
8 353390 การฝึกงานสาขาวิชาเอกพืชไร่ 2556 / 1 001 000
9 353418 พืชตระกูลถั่ว 2555 / 2 001 000
10 353421 พืชอาหารสัตว์ 2556 / 1 000 000
11 353431 วัชพืชและการป้องกันกำจัด 2556 / 1, 2 001 000
12 353441 การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 2555 / 2 001 000
13 353451 เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ 2556 / 1, 2 001 000
14 353452 การทดสอบเมล็ดพันธุ์ 2556 / 2 001 001
15 353453 การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 2555 / 2 001 000
16 353471 หลักการเพาะปลูกขั้นสูง 2555 / 2 001 000
17 353482 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 2556 / 1 001 000
18 353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร่ 2556 / 1 000 000
19 353497 สัมมนา 1 2555 / 2 001 000
20 353498 สัมมนา 2 2555 / 2 001 000
21 353499 ปัญหาพิเศษ 2555 / 2 001 000
 
  353 พืชไร่ (Agronomy) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 2556 / 1 001 000
2 353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 2556 / 1 001 000
3 353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 2556 / 1 001 000
4 353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร 2555 / 2 001 000
5 353751 การปรับตัวของพืช 2556 / 1 001 000
6 353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช 2555 / 2 001 000
7 353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง 2555 / 2 001 000
8 353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 2555 / 2 001 000
9 353762 การปรับปรุงสภาพและำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 2556 / 1 001 000
10 353769 หัวข้อคัดเลือกในด้านพืชไร่ 1 2556 / 1 001 000
11 353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 2555 / 2 001 000
12 353782 สารกำจัดวัชพืช 2555 / 1, 2 001 000
13 353791 สัมมนาพืชไร่ 1, ปริญญาโท 2556 / 1 001 000
14 353792 สัมมนาพืชไร่ 2 , ปริญญาโท 2556 / 1, 2 001 000
15 353798 การค้นคว้าแบบอิสระทางพืชไร่ 2555 / 1, 2 001 000
16 353799 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
 
  353 พืชไร่ (Agronomy) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 353891 สัมมนาพืชไร่ 1 2556 / 1, 2 001 000
2 353892 สัมมนาพืชไร่ 2 2556 / 1, 2 001 000
3 353893 สัมมนาพืชไร่ 3 2555 / 1, 2 001 000
4 353897 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
5 353898 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
6 353899 วิทยานิพนธ์ 2556 / 1, 2 001 000
 
  354 พืชไร่ (Agronomy: Statistics) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 354311 สถิติเกษตรวิจัย 2555 / 1, 2 001 000
2 354312 การวางแผนงานทดลอง 2555 / 2 001 000
3 354400 การประมวลผลข้อมูลเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 2555 / 1, 2 001 000
 
  355 พืชไร่ (Agronomy: Farm Mechanic) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 355411 จักรกลการเกษตร 1 2555 / 2 001 000
 
  356 สัตวศาสตร์ (Animal Science) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 356100 โลกของสัตว์ (Animals World) 2556 / 1, 2 001 000
2 356100 โลกของสัตว์ 2559 / 1 002 000
3 356201 สัตวศาสตร์เบื้องต้น 2556 / 1 001 000
4 356202 หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว์ 2556 / 1 001 000
5 356210 สัตวศาสตร์เบื้องต้น 2556 / 1 001 000
6 356212 การผลิตสัตว์ 2556 / 1 001 000
7 356231 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) 2556 / 1 001 000
8 356242 หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 2558 / 1 001 000
9 356243 หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2556 / 2 001 000
10 356261 สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ (Statistical Analysis and Experimental Design in Animals) 2556 / 1 001 000
11 356303 อาหารและการให้อาหาร 2556 / 1 001 000
12 356304 การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2556 / 1 001 000
13 356311 หลักเบื้องต้นของการเลี้ยงปลา (Principles of fish culture) 2556 / 2 001 000
14 356312 สรีรวิทยาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Economical Aquatic Animal Physiology) 2556 / 2 001 000
15 356331 Diseases of Farm Animals 2556 / 2 001 000
16 356332 โรคสัตว์ปีก (Diseases of poultry) 2556 / 2 001 000
17 356342 การผลิตแพะและแกะ (Goats and sheep production) 2548 / 1 001 000
18 356411 สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Physiology of domestic animals) 2556 / 1 001 000
19 356411 สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Physiology of Domestic Animals) 2557 / 1 003 000
20 356412 การสืบพันธุ์ (Animal Reproduction) 2556 / 2, 3 001 000
21 356416 สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม 2556 / 1, 2 001 000
22 356431 การปรับปรุงพันธุ์ 2556 / 2 001 000
23 356441 การผลิตสัตว์ปีก 2561 / 2 001 000
24 356442 การผลิตสุกร 2556 / 2 001 000
25 356443 การผลิตโคนม 2556 / 2 001 000
26 356444 การผลิตโคเนื้อ 2556 / 2 001 000
27 356445 การจัดการฟาร์มสุกรในเชิงการค้า (Commercial swine farm management) 2548 / 1 001 000
28 356446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง 2556 / 2 001 000
29 356447 การจัดการสัตว์ปีก (Poultry management) 2556 / 2 001 000
30 356448 การจัดการเนื้อสัตว์ 2556 / 2 001 000
31 356449 การผลิตกระต่าย 2556 / 2 001 000
32 356451 โภชนศาสตร์สัตว์ 2556 / 2 001 000
33 356452 DOG AND CAT NUTRITION 2548 / 2 001 000
34 356455 THE PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS 2556 / 2 001 000
35 356456 ANIMAL FEED MANUFACTURING 2548 / 1, 2 001 000
36 356497 สัมมนา (Seminar) 2556 / 1 001 000
37 356498 สัมมนา (Seminar) 2556 / 1, 2 001 000
38 356499 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 2556 / 1, 2 001 000
 
  356 สัตวศาสตร์ (Animal Science) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 356711 Animal Endocrinology 2556 / 2 001 000
2 356711 เอ็นโดไครน์วิทยาของสัตว์ (Animal Endocrinology) 2557 / 2 003 000
3 356721 New 2556 / 2 001 000
4 356722 EXP DES STAT ANA ANIM SCI 2556 / 2 001 000
5 356725 Molecular Genetics in Farm Animals 2556 / 2 001 000
6 356731 DRUGS USES IN FARM ANIMAL 2548 / 1 001 000
7 356741 INT LIVES PROD AGRI SYST 2556 / 1, 2 001 000
8 356744 ADVANCED SWINE PRODUCTION 2548 / 1 001 000
9 356745 ADVANCED POULTRY PRODUCTION 2561 / 1 001 000
10 356746 ADVANCED MEAT SCIENCE 2556 / 1 001 000
11 356751 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง 2556 / 1 001 000
12 356752 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 2556 / 2 001 000
13 356753 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 2556 / 2 001 000
14 356769 Animal Science 2556 / 1, 2, 3 001 000
15 356779 SELECT TOPIC IN ANIMAL SC 2556 / 2 001 000
16 356791 SEMINAR ANIM SCI I 2556 / 1, 2, 3 001 000
17 356792 SEMINAR ANIM SCI II 2556 / 1, 2, 3 001 000
18 356795 SPECIAL PROBLEM 2556 / 1, 2, 3 001 000
19 356799 วิทยานิพนธ์ (THESIS) 2556 / 1, 2, 3 001 000
 
  357 กีฏวิทยา (Entomology) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 357101 แมลงในบ้านและศัตรูในสวน (Household Insects and Garden Pests) 2561 / 2 001 000
2 357110 แมลงกับมนุษยชาติ 2556 / 1 001 000
3 357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
4 357211 แมลงศัตรูสำคัญทางการเกษตร 2555 / 1 001 000
5 357301 แมลงศัตรูของพืชเพาะปลูก 2554 / 1 001 000
6 357322 แมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2561 / 1 001 000
7 357323 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ 2556 / 2 001 000
8 357325 แมลงศัตรูพืชไร่ 2556 / 1 001 000
9 357390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา 2557 / 1 001 000
10 357417 กายวิภาคของแมลง 2557 / 1 001 001
11 357418 นิเวศวิทยาของแมลง 2557 / 2 001 000
12 357421 Insect Transmission of Plant Diseases : แมลงพาหะนำโรคพืช 2561 / 2 000 000
13 357427 การผลิตหม่อนไหม 2557 / 2 001 000
14 357432 อนุกรมวิธานแมลง 1 2556 / 2 001 001
15 357441 หลักการควบคุมแมลง 2561 / 1 001 000
16 357444 สารฆ่าแมลงศัตรูพืช 2557 / 2 001 000
17 357446 การกักกันพืชเบื้องต้น 2557 / 1 001 000
18 357491 เทคนิคของกีฎวิทยา 2557 / 1 001 000
19 357497 สัมมนากีฏวิทยา 1 2557 / 2 001 000
20 357498 สัมมนากีฏวิทยา 2 2557 / 1 001 000
21 357499 ปัญหาพิเศษ 2557 / 1, 2, 3 001 000
 
  357 กีฏวิทยา (Entomology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 357710 โครงสร้างของแมลงและหน้าที่ 2557 / 1 001 000
2 357712 พฤติกรรมของแมลง 2557 / 2 001 000
3 357721 แมลงศัตรูในชุมชนเมือง (Urban Entomology) 2557 / 2 001 000
4 357732 Mature Insect Systematics 2561 / 1 001 001
5 357733 ระบบอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลง 2554 / 1 001 000
6 357741 พยาธิวิทยาของแมลง 2561 / 1 001 000
7 357761 ผึ้งวิทยา 2554 / 1 001 000
8 357771 INSECT MOLECULAR BIOLOGY : ชีวโมเลกุลของแมลง 2561 / 2 000 003
9 357782 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 2557 / 1 001 000
10 357791 สัมมนากีฏวิทยา 1 2557 / 1 001 000
11 357792 สัมมนากีฏวิทยา 2 2557 / 1 001 000
12 357799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 2554 / 1 001 000
 
  359 พืชสวน (Horticulture) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 359202 พืชและอาหารปลอดภัย 2555 / 1, 2 001 000
2 359210 หลักการพืชสวน 2555 / 1 001 000
3 359211 หลักการพืชสวน 2555 / 1 001 000
4 359301 การขยายพันธุ์พืช 2557 / 1 001 000
5 359302 การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง 2554 / 2 001 000
6 359304 เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 2554 / 1 001 000
7 359311 สรีรวิทยาของพืชสวน 2556 / 1 001 000
8 359341 การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้ 2556 / 2 001 000
9 359350 หลักการทำสวนไม้ผล 2555 / 2 001 000
10 359360 การผลิตพืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 2554 / 2 001 000
11 359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม 2555 / 2 001 000
12 359401 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 2555 / 2 001 000
13 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 2556 / 2 001 000
14 359404 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 2554 / 1 001 000
15 359405 กล้วยไม้วิทยา 2556 / 1 001 000
16 359406 เทคโนโลยีสารกำจัดวัชพืช 2551 / 1 001 000
17 359407 การจัดการน้ำสำหรับพืชสวน 2548 / 1, 2 001 000
18 359408 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน 2555 / 2 001 000
19 359409 Highland horticulture 2548 / 2 001 000
20 359410 หลักการไม้ดอก 2555 / 1 000 000
21 359411 ไม้ดอกเบื้องต้น 2554 / 1 001 000
22 359412 ไม้ดอกเพื่อการค้า 2552 / 2 001 000
23 359413 ไม้ประดับ 2554 / 1 001 000
24 359414 ไม้หัว 2554 / 1 001 000
25 359419 POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 2548 / 1 001 000
26 359421 การผลิตผัก 2556 / 1 001 000
27 359422 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก 2556 / 2 001 000
28 359423 การผลิตผักเพื่อการค้า 2556 / 2 001 000
29 359431 การผลิตเห็ด 2554 / 1, 2 001 000
30 359451 ไม้ผลเขตร้อน 2554 / 1 001 000
31 359452 Subtropical fruits 2548 / 2 001 000
32 359453 Nut culture 2548 / 1, 2 001 000
33 359455 ไม้ผลเมืองหนาว 2556 / 2 001 000
34 359458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลและพืชผักเศษฐกิจ 2548 / 1, 2 001 000
35 359460 พืชเครื่องเทศ 2548 / 1 001 000
36 359461 พืชเครื่องดื่ม 2554 / 2 001 000
37 359462 มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 2554 / 1 001 000
38 359463 พืชเส้นใย 2554 / 2 001 000
39 359464 พืชน้ำมันหอมระเหย (Aromatic crops) 2548 / 2 001 000
40 359465 ไม้โตเร็วสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม้ 2554 / 1 001 000
41 359466 พืชอุตสาหกรรมทำยาง 2554 / 2 001 000
42 359481 การออกแบบภูมิทัศน์ 2548 / 1, 2 001 000
43 359497 สัมมนาพืชสวน ๑ 2555 / 1, 2 001 000
44 359499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2 001 000
 
  359 พืชสวน (Horticulture) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
2 359702 PL TISSUE CULTURE IN AGRI 2554 / 2 001 000
3 359703 WATER RELATIONS OF PLANTS 2548 / 2 001 000
4 359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 2554 / 1 001 000
5 359705 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 2554 / 2 001 000
6 359705 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 2556 / 1 001 000
7 359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน (MINERAL NUTRITION HORT CR) 2554 / 2 001 000
8 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน 2556 / 2 001 000
9 359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2555 / 2 001 000
10 359711 Physiology of Flower Bulbs 2554 / 2 000 000
11 359712 FLOWER & ORNA CROPS IMP 2548 / 2 001 000
12 359713 สรีรวิทยาไม้ดอก 2553 / 2 001 000
13 359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 2555 / 1 001 000
14 359716 ADVANCED POSTHAR PHYSILOGY OF FLORICULTURAL CROPS 2554 / 2 001 000
15 359721 Systematic Vegetable crops 2548 / 2 001 000
16 359722 Vegetable Improvement 2556 / 2 001 000
17 359723 PHYSIOL VEGETABLE CR I 2548 / 1 001 000
18 359724 สรีรวิทยาของพืชผัก 2 2556 / 1 001 000
19 359751 การจัดจำแนกไม้ผลเศรษฐกิจ 2554 / 2 001 000
20 359752 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล (Improvememt of Fruit Plants) 2545 / 1 001 000
21 359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ 2557 / 1 001 000
22 359791 สัมมนา 1 2555 / 1, 2 001 000
23 359799 วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท) 2548 / 1, 2 001 000
 
  359 พืชสวน (Horticulture) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 359891 สัมนาปริญญาเอก 1 2555 / 1, 2 001 000
2 359892 สัมมนาปริญญาเอก 2 2555 / 1, 2 001 000
3 359898 วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) 2548 / 1, 2 001 000
4 359899 วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) 2548 / 1, 2 001 000
 
  360 โรคพืช (Plant Pathology) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 360100 โรคพืชกับชีวิตประจำวัน 2556 / 1 001 000
2 360102 โรคพืชวิทยาพื้นฐาน 2554 / 2 001 000
3 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 001 000
4 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 003 000
5 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 004 000
6 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2554 / 2 005 000
7 360210 โรคพืชเบื้องต้น 2557 / 2 006 000
8 360211 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2554 / 2 001 000
9 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2556 / 1 000 001
10 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น 2556 / 1 000 001
11 360301 เทคนิคทางโรคพืช 2556 / 1 001 001
12 360304 โรคพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 2554 / 2 001 000
13 360390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช 2556 / 1 001 000
14 360400 การวินิจฉัยโรคพืช 2556 / 1 001 000
15 360402 โรคพืชของพืชไร่ (Diseases of field crops) 2556 / 1 001 000
16 360403 โรคของไม้ผล 2557 / 1 001 001
17 360404 โรคของผัก 2557 / 1 001 000
18 360404 โรคของผัก (Diseases of Vegetable Crops) 2556 / 1 001 001
19 360407 การป้องกันกำจัดโรคพืช (Plant diseases control) 2554 / 2 001 000
20 360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย (Bacterial diseases of plants) 2554 / 2 001 000
21 360423 ราสาเหตุโรคพืช 2556 / 1 001 000
22 360431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 2556 / 1 001 000
23 360441 วิสาวิทยาของพืช 2557 / 2 001 000
24 360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว 2556 / 1 001 000
25 360460 ความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลาของโรคและพืช 2556 / 1 001 000
26 360470 การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช 2556 / 1 001 001
27 360471 การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร 2556 / 1 001 001
28 360497 สัมมนา 1 2556 / 1, 2 001 000
29 360498 สัมมนา 2 2556 / 2 001 000
30 360499 ปัญหาพิเศษ 2556 / 1, 2, 3 000 001
31 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 002
32 360499 ปัญหาพิเศษ 2557 / 1, 2, 3 000 003
33 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 004
34 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 005
35 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 006
36 360499 ปัญหาพิเศษ 2554 / 1, 2, 3 000 007
 
  360 โรคพืช (Plant Pathology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 360701 GENE OF HOST-PARA INTERAC 2554 / 2 001 000
2 360706 ADVANCED PLANT PATHOLOGY 2554 / 2 001 000
3 360709 นิเวศวิทยาของเชื้อโรคพืช 2556 / 1 001 000
4 360711 Advanced Plant Pathogenic Bacteria 2554 / 1 001 000
5 360721 ราโรคพืชขั้นสูง 2557 / 2 001 000
6 360723 ราวิทยาประยุกต์ทางการเกษตร 2557 / 2 001 000
7 360729 เชื้อราแป้ง 2554 / 2 001 000
8 360751 SEED PATHOLOGY 2554 / 2 001 000
9 360761 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช 2556 / 1 001 001
10 360771 โรคพืชระดับโมเลกุล 2554 / 2 001 000
11 360772 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2556 / 1 001 000
12 360783 การควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี 2556 / 1 001 000
13 360791 SEMINAR I 2554 / 1, 2, 3 001 000
14 360792 SEMINAR II 2554 / 1, 2 001 000
15 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 001
16 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 002
17 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 003
18 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2557 / 1 000 004
19 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 005
20 360795 ปัญหาพิเศษปริญญาโท 2554 / 2 000 006
21 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 001
22 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 002
23 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 003
24 360799 วิทยานิพนธ์ 2557 / 1, 2 000 004
25 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 005
26 360799 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2 000 006
 
  360 โรคพืช (Plant Pathology) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 360897 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2, 3 001 000
2 360898 วิทยานิพนธ์ 2554 / 1, 2, 3 000 001
 
  361 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 361201 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป 2554 / 1, 2 001 000
2 361210 ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 2554 / 1, 2 001 000
3 361211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 2554 / 1, 2 001 000
4 361212 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 2554 / 1 001 000
5 361214 ปฎิบัติการปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 2554 / 1, 2 001 000
6 361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2554 / 1 001 000
7 361302 ฝนกรดและดินกรด 2554 / 2 001 000
8 361321 การวิเคราะห์ดินและพืช 2554 / 1, 2 001 000
9 361341 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นสำหรับการเกษตร 2556 / 2 001 000
10 361351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2556 / 1 001 000
11 361390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2554 / 1 001 000
12 361413 แบบจำลองระบบดิน-พืช 2557 / 2 001 000
13 361421 เคมีดิน 2554 / 2 001 000
14 361431 จุลชีววิทยาทางดิน 2555 / 1 001 001
15 361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน 2556 / 1 001 000
16 361442 การจำแนกและการสำรวจดิน 2554 / 1 001 000
17 361452 ปุ๋ย 2554 / 1, 2 001 000
18 361453 ดินและธาตุอาหารพืช 2554 / 2 001 000
19 361461 การอนุรักษ์ดิน 2554 / 2 001 000
20 361471 ปฐพีฟิสิกส์ 2554 / 1 001 000
21 361474 ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ฟิสิกส์ 2556 / 1 001 000
22 361475 การจัดการน้ำในดิน และการชลประทานระดับไร่นา 2556 / 1 001 000
23 361497 สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑ 2554 / 1, 2 001 000
24 361498 สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒ 2554 / 1, 2 001 000
25 361499 ปัญหาพิเศษ 2555 / 1, 2 001 000
 
  361 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร (Climatic & Edaphic Resources of Agricultural Systems) 2556 / 1 001 000
2 361723 สมดุลเคมีในดิน 2554 / 1, 2 001 000
3 361724 PHYS CHEM OF SOIL COLIOID 2548 / 2 001 000
4 361725 ดินน้ำขัง 2554 / 1, 2 001 000
5 361732 อินทรียวัตถุในดิน 2554 / 2 001 000
6 361733 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 2556 / 1 001 000
7 361734 METH IN BIO NITROGEN FIX 2548 / 2 001 000
8 361743 Soil Genesis and Classification 2554 / 1 001 000
9 361744 LAND RE SURVEY AND MANAGE 2554 / 2 001 000
10 361745 TROPICAL SOILS 2554 / 2 001 000
11 361754 ADVANCED SOIL FERTILITY 2548 / 1 001 000
12 361762 WATER EROSION CONTROL 2554 / 1 001 000
13 361769 Selected topic in Soil Science 2554 / 1 001 000
14 361772 Physics of soil water 2548 / 1, 2 001 000
15 361773 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำในดินและพืช (Soil Water and Plant Relationships) 2548 / 2 001 000
16 361779 Selected topic in Soil Science II 2553 / 1 001 000
17 361789 Selected topic in Soil Science (Section 1) 2553 / 2 001 000
18 361791 Seminar in Soil Science I 2548 / 1, 2 001 000
19 361792 Seminar in Soil Science II 2548 / 1, 2 001 000
20 361799 M.S. Thesis (Soil Science) 2548 / 1, 2 001 000
 
  362 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 362211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 / 1, 2 001 000
2 362401 การอนุรักษ์ที่ดินและแหล่งน้ำ 2554 / 1, 2 001 000
3 362411 ป่าไม้และการอนุรักษ์ 2554 / 1 001 000
4 362412 ทรัพยากรพืชป่า 2554 / 2 001 000
5 362421 กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์สัตว์ป่า 2554 / 2 001 000
6 362424 หลักการและการจัดการทรัพยาการลุ่มน้ำ 2554 / 1 001 000
7 362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการสำรวจทรัพยากรที่ดิน 2556 / 1 001 000
8 362441 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 2556 / 2 001 000
9 362451 การปลูกสร้างสวนป่า 2556 / 1, 2 001 000
10 362452 หลักวนเกษตร 2556 / 1, 2 001 000
 
  362 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (Soil Science and Conservation) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร (Decision Support Systems for Agricultural Resources Management) 2554 / 2 001 000
2 362752 การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน 2555 / 1 001 000
 
  366 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agriculutal Systems) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 366701 พื้นฐานของระบบเกษตร (Basics of Agricultural Systems) 2555 / 1 001 000
2 366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems) 2551 / 2 001 000
3 366703 การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development) 2553 / 1 001 000
4 366704 Case Study of Agricultural Systems 2548 / 2 001 000
5 366705 การพัฒนาโครงการวิจัยและการสื่อสารผลงานวิจัย (Research Formulation and Communication) 2553 / 2 001 000
6 366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร(Advanced Research Methods in Agricultural Systems management) 2555 / 2 001 000
7 366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน(Analysis of Complex Agricultural Systems) 2554 / 2 001 000
8 366712 ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 2557 / 2 001 000
9 366721 แบบจำลองและการจำลองระบบเกษตร (Modeling & Simulation of Agricultural Systems) 2548 / 1 001 000
10 366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากร (Spatial Information Systems for Resource Management) 2548 / 2 001 000
11 366731 ระบบเกษตรยั่งยืน(Sustainable Agricultural Systems) 2551 / 2 001 000
12 366741 การจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ(Natural Resource System Management) 2556 / 2 001 000
13 366742 การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางเกษตร(Agricultural Resource Management and Planning) 2556 / 2 001 000
14 366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topic in Agricultural Systems) 2548 / 1 001 000
15 366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร(Selected Topics in Agricultural Systems) 2551 / 1 001 000
16 366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร (Selected Topics in Agricultural Systems) 2548 / 1 001 000
17 366799 วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (MASTER OF SCIENCE THESIS) 2548 / 1, 2, 3 001 000
 
  366 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agriculutal Systems) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 366893 สัมมนาระบบเกษตร 3 (Agricultural Systems Seminar III) 2548 / 2 001 000
2 366894 สัมมนาระบบเกษตร 4(Seminar in Agricultural Systems IV) 2551 / 2 001 000
3 366895 สัมมนาระบบเกษตร 5(Seminar in Agricultural Systems V) 2555 / 2 001 000
4 366899 วิทยานิพนธ์(Thesis) 2555 / 1, 2, 3 001 000
 
  367 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant Biotechnology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 367700 ชีววิทยาของเซลล์ 2548 / 2 001 000
2 367701 การเก็บและรักษาแหล่งพันธุกรรม (GERMP COLL PRESERV) 2548 / 2 001 000
3 367720 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant biotechnology) 2548 / 1 001 000
4 367740 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Instrumentation) 2548 / 1 001 000
5 367769 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชพืช (Selected Topic in Plant Biotechnology) 2548 / 2 001 000
6 367779 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Selected Topic in Plant Biotechnology) 2548 / 1 001 000
 
  368 ธุรกิจเกษตร - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 368701 เศรษฐศาสตร์การจัดการและผลการดำเนินงานธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
2 368702 วิธีเชิงปริมาณประยุกต์สำหรับผู้จัดการ 2557 / 1 001 000
3 368703 การจัดการองค์การธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
4 368704 การวิจัยธุรกิจเกษตรและการวางแผนธุรกิจเกษตรเชิงบูรณาการ 2557 / 2 001 000
5 368710 การพัฒนาความชำนาญในการจัดการและภาวะผู้นำ 2557 / 1 001 000
6 368711 การจัดการธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน 2557 / 2 001 000
7 368712 นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจเกษตร 2557 / 2 001 000
8 368720 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
9 368721 การจัดการการตลาดและการส่งออกในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 2557 / 2 001 000
10 368730 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
11 368740 การจัดการระบบข้อมูลเพื่อธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
12 368741 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
13 368750 การจัดการการผลิตในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
14 368751 การจัดการระบบลอจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 2557 / 1 001 000
15 368769 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 1 2557 / 1 001 000
16 368779 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 2 2557 / 1 001 000
17 368789 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจเกษตร 3 2557 / 1 001 000
18 368790 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 2557 / 2 001 000
19 368798 การค้นคว้าแบบอิสระ 2557 / 1 001 000
20 368799 วิทยานิพนธ์ 2557 / 1 001 000
 
  370 เกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 370701 ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ (Soil, Water and Forest Resources) 2554 / 1 001 000
2 370702 นโยบายการพัฒนาและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ (Development Policies and Economic Strategies) 2557 / 1 001 000
3 370703 การผลิตพืชมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน (Sustainable Production of High Value Crops) 2557 / 1 001 000
4 370704 ระบบการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน (Sustainable Livestock Production Systems) 2557 / 1 001 000
5 370705 มิติของชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและสังคมในการพัฒนาลุ่มน้ำ (Ethnic, Cultural and Social Aspects of Watershed Development) 2554 / 1 001 000
6 370706 นิเวศวิทยาลุ่มน้ำและระบบนิเวศเกษตร (Watershed Ecology and Agroecosystems) 2554 / 2 001 000
7 370707 การแปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูง (Processing and Marketing of High Value Food Products) 2554 / 1 001 000
8 370708 แบบจำลองลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Watershed Modeling) 2556 / 2 001 000
9 370709 แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์และการจำลองสถานการณ์เชิงนโยบาย (Economic Modeling and Policy Simulation) 2554 / 2 001 000
10 370710 แหล่งพลังงานทดแทนสำหรับพื้นที่ภูเขา (Renewable Energy Sources for Mountainous Regions) 2554 / 2 001 000
11 370711 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (Interdisciplinary Study Project, Scentific Methodologies) 2554 / 1 001 000
12 370712 นโยบายและสถาบันการพัฒนาชนบท (Rural Development Policy and Institutions) 2554 / 1 001 000
13 370713 นโยบายอาหารและการเกษตร (Agricultural and Food Policy) 2554 / 2 001 000
14 370723 การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร (International Food and Agricultural Trade) 2554 / 1 001 000
15 370724 ระบบตลาดและการตลาดอาหารอินทรีย์ (Markets and Marketing of Organics Food) 2554 / 1 001 000
16 370726 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาการพัฒนาชนบท (Quantitative Research Methods in Rural Development Studies) 2554 / 2 001 000
17 370727 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 2554 / 2 001 000
18 370728 ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Security) 2554 / 1 001 000
19 370729 บทบาทหญิงชาย โภชนาการและสิทธิทางอาหาร (Gender, Nutrition and Right to Food) 2554 / 1 001 000
20 370731 การอารักขาพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ (Crop Protection in Organic Farming) 2554 / 1 001 000
21 370732 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของอาหารและชีวภัณฑ์ (Postharvest technology of food and biobased products) 2554 / 1 001 000
22 370733 ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพันธุศาสตร์พืชสัตว์ คนในเขตร้อนและกึ่งร้อน (Biodiversity, Plant and Animal Genetic Resources) 2554 / 1 001 000
23 370735 ระบบการผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ (Integrated agricultural production system) 2554 / 1 001 000
24 370736 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม (Crop-Environment Interaction) 2554 / 2 001 000
25 370737 ดิน พืชพรรณ และการจัดการภูมิลักษณ์ในตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี (Soils, Vegetation, and Land?scapes of Southwest Germany) 2554 / 2 001 000
26 370740 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานในระบบฟาร์มเกษตร (Integration of Aquaculture in Agricultural Farming System) 2554 / 1 001 000
27 370741 ทรัพยากรพันธุศาสตร์และระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ (Genetic Resources and Animal Husbandry Systems) 2554 / 1 001 000
28 370743 การทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Livestock Farming) 2554 / 1 001 000
29 370745 ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพน้ำดื่มที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คในเขตร้อนและกึ่งร้อน 2554 / 1 001 000
30 370746 การส่งเสริมการทำฟาร์มปศุสัตว์ในสภาพแวดล้อมเขตร้อน (Promotion of livestock in tropical environments) 2554 / 2 001 000
31 370747 ธาตุอาหารโลก (Global nutrition can select another course from all lists of all specializations or or other modules offered in the University of Hohenheim eg.) 2554 / 2 001 000
32 370750 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2554 / 1 001 000
33 370751 แนวทางการทำแผนที่ดินและพืช (Mapping course: soil and vegetation) 2554 / 2 001 000
 
  400 วิชากลางคณะเกษตรศาสตร์ - ระดับปริญญาตรีLECLAB
1 400100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 2556 / 2 000 001
2 400101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 2556 / 1, 2 000 001
3 400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 2556 / 1, 2 003 000
4 400190 การฝึกงาน 1 2556 / 1, 2 001 000
5 400290 การฝึกงาน 2 2556 / 1, 2 000 001
 
  902 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 902704 Operational Management of Postharvest System 2551 / 1 001 000
2 902705 POSTHAR LABORATORY 2548 / 2 001 000
3 902706 FIELD STUDY 2548 / 2 001 000
4 902707 ระบบหลังเก็บเกี่ยวเมล็ด (GRAIN POSTHARVEST SYSTEM) 2548 / 1 001 000
5 902708 ระบบหลังเก็บเกี่ยวพืชเสียง่าย (POSTHAR SYS PERIS CROPS) 2548 / 1 001 000
6 902769 SELECTED TOPICS I 2548 / 2 001 000
7 902779 SELECTED TOPICS II 2548 / 2 001 000
8 902791 SEM POSTHAR TECH I 2548 / 2 001 000
9 902798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (M.S. Thesis) 2548 / 2 001 000
10 902799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (M.S. Thesis) 2548 / 2 001 000
 
  905 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant Biotechnology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 905700 Biotechnology for Life Sciences 2548 / 1 001 000
2 905791 Seminar in Biotechnology I 2548 / 1 001 000
3 905792 Seminar in Biotechnology II 2548 / 2 001 000
4 905793 Seminar in Biotechnology III 2548 / 1, 2 001 000
5 905794 Seminar in Biotechnology IV 2548 / 1, 2 001 000
6 905798 M.S. Thesis 2548 / 1 001 000
 
  905 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant Biotechnology) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 905898 Ph. D. Thesis 2548 / 1 001 000
2 905899 Ph. D. Thesis 2548 / 1 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th