หน้าแรก ค้นหา หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด

  กระบวนวิชา 361390 ข้อมูล มคอ.3 หมวดที่ 1  | หมวดที่ 2  | หมวดที่ 3  | หมวดที่ 4  | หมวดที่ 5  | หมวดที่ 6  | หมวดที่ 7 | 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1.รหัสและชื่อกระบวนวิชา 361390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   [Professional Skill Training in Soil Science and Natural Resources Management]
LEC : 001  LAB :: 000
2.จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (0-18-0)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

  (ประเภทหลายหลักสูตร :: ประเภท หมวดวิชาเฉพาะ)

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา)
  - นางกนิษฐา  เอื้องสวัสดิ์ (อาจารย์ผู้สอน)
  - ผศ.ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ (อาจารย์ผู้สอน)
  - ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ (อาจารย์ผู้สอน)
  - ผศ.ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ (อาจารย์ผู้สอน)
  - อ.ดร.นิวัติ  อนงค์รักษ์ (อาจารย์ผู้สอน)
  - ศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช (อาจารย์ผู้สอน)
  - ผศ.ดร.อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง (อาจารย์ผู้สอน)
5.วันที่จัดทำรายละเอียดของ รายวิชาหรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด (list)
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ก.กษ. 290
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite/Concurrent)
8. สถานที่เรียน   (ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
|  
 
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th