หน้าแรก ค้นหา หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด

  กระบวนวิชา 356210 ข้อมูล มคอ.3 หมวดที่ 1  | หมวดที่ 2  | หมวดที่ 3  | หมวดที่ 4  | หมวดที่ 5  | หมวดที่ 6  | หมวดที่ 7 | 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1.รหัสและชื่อกระบวนวิชา 356210 สัตวศาสตร์เบื้องต้น   [Introduction to Animal Science]
LEC : 001  LAB :: 000
2.จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต (2-0-4)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

วท.บ เกษตรศาสตร์  (ประเภทหลักสูตรทั่วไป :: ประเภท หมวดวิชาเฉพาะ)

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ทศพล  มูลมณี (อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา)
  - รศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย (อาจารย์ผู้สอน)
  - รศ.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช (อาจารย์ผู้สอน)
  - รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ (อาจารย์ผู้สอน)
  - รศ.เพทาย  พงษ์เพียจันทร์ (อาจารย์ผู้สอน)
  - อ.ดร.จิรวัฒน์  พัสระ (อาจารย์ผู้สอน)
  - ผศ.ดร.ณัฐพล  จงกสิกิจ (อาจารย์ผู้สอน)
5.วันที่จัดทำรายละเอียดของ รายวิชาหรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด (list) 15 มิถุนายน 2555
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) For Agricultural Students only
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite/Concurrent)
8. สถานที่เรียน AB4-101  (ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
| ประกาศ | เอกสาร |  
 
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th