งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

อาคารสถานที่ - คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับ รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ภาพ พื้นที่
1 08101  อาคารคณะเกษตรศาสตร์ แสดง 7,061.91 ตร.ม. 
2 08102  อาคารเรือนเพาะชำ แสดง 144.00 ตร.ม. 
3 08103  อาคารเรือนปฏิบัติการพืชสวน แสดง 108.00 ตร.ม. 
4 08104  อาคารเรือนปฏิบัติการพืชไร่ แสดง 83.00 ตร.ม. 
5 08105  อาคารเรือนปฏิบัติการพืชสวน แสดง 368.00 ตร.ม. 
6 08106  อาคารเรือนเพาะชำ แสดง 187.50 ตร.ม. 
7 08107  อาคารเรือนเพาะชำ - 128.00 ตร.ม. 
8 08111  อาคารเรือนทดลองกีฏวิทยา - 150.00 ตร.ม. 
9 08112  อาคารเรือนเพาะชำ แสดง 65.12 ตร.ม. 
10 08114  อาคารเรือนกระจกทดลองโรคพืช แสดง ตร.ม. 
11 08116  อาคารสำนักงานพืชสวน - 66.30 ตร.ม. 
12 08117  อาคารเรือนเพาะชำ - 78.32 ตร.ม. 
13 08118  อาคารคณะเกษตรศาสตร์ (ต่อเติม) แสดง ตร.ม. 
14 08120  อาคารภาควิชาพืชไร่ - 498.00 ตร.ม. 
15 08122  อาคารปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว แสดง 799.50 ตร.ม. 
16 08126  อาคารควบคุมอุณหภูมิ แสดง ตร.ม. 
17 08127  อาคาร 2 (โรงกาแฟ) แสดง 2,282.00 ตร.ม. 
18 08128  โรงอบเตรียมดิน แสดง 108.00 ตร.ม. 
19 08130  โรงเลี้ยงแมลง แสดง ตร.ม. 
20 08132  อาคาร 1 (สัตวศาสตร์) แสดง 3,541.42 ตร.ม. 
21 08133  อาคาร 3 (พืชศาสตร์) แสดง 4,680.37 ตร.ม. 
22 08134  อาคาร 4 (ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร) แสดง 442.50 ตร.ม. 
23 08135  อาคารเรือนเพาะชำ - 108.00 ตร.ม. 
24 08136  อาคารเรือนปฏิบัติการพืชสวน - ตร.ม. 
25 08137  อาคารเพาะเลี้ยงแมลง แสดง 76.50 ตร.ม. 
26 08140  อาคารเรือนเพาะชำโครงการกาแฟ แสดง 768.00 ตร.ม. 
27 08141  อาคารคัดและบรรจุผักโครงการหลวง แสดง 409.00 ตร.ม. 
28 08142  อาคารเตรียมตัวอย่างดินพืชและปฏิบัติการ แสดง 248.00 ตร.ม. 
29 08143  อาคารโรงเพาะเห็ดและสำนักงาน แสดง 221.80 ตร.ม. 
30 08144  อาคารภาควิชากีฎวิทยา(โรงเลี้ยงและเรือนปฏิบัติการแมลง) แสดง 419.96 ตร.ม. 
31 08145  อาคารโรงเรือนปฏิบัติการพืชไร่ แสดง 237.40 ตร.ม. 
32 08146  โรงอบและเตรียมดิน แสดง 155.13 ตร.ม. 
33 08148  อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์(อาคารเฉลิมพระเกียรติ) แสดง 22,779.92 ตร.ม. 
34 08507  อาคารหน่วยพัสดุพืชไร่ แสดง 96.00 ตร.ม. 
35 08508  โรงเก็บวัสดุ - ตร.ม. 
36 08509  โรงอาหาร - 132.00 ตร.ม. 
37 08515  โกดังเก็บของ - ตร.ม. 
38 08519  อาคารโรงรถยนต์ - ตร.ม. 
39 08521  อาคารโรงเก็บพัสดุ - 67.50 ตร.ม. 
40 08529  โรงเก็บวัสดุ แสดง 96.00 ตร.ม. 
41 08531  อาคารโรงเก็บพัสดุ - 32.00 ตร.ม. 
42 08536  อาคารหน่วยพัสดุ แสดง 222.00 ตร.ม. 
43 08538  อาคารห้องน้ำนักศึกษา แสดง 48.99 ตร.ม. 
44 08547  อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ดอยคำ แสดง 551.41 ตร.ม. 
45 34103  อาคารปฏิบัติการภาคสนามฯ แสดง 754.25 ตร.ม. 
46 34104  อาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แสดง 496.00 ตร.ม. 
47 34105  อาคารเรือนทดลองเพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับมันฝรั่ง - 102.70 ตร.ม. 
48 34106  อาคารเรือนปลูกพืชทดลองชนิดกันแมลง แสดง 610.80 ตร.ม. 
49 34107  อาคารเรือนปลูกพืชทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร แสดง 814.80 ตร.ม. 
50 34108  อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 793 ตรม. แสดง ตร.ม. 
51 34109  อาคารคั่วกาแฟ 268 ตรม. แสดง ตร.ม. 
52 34110  อาคารไมโครคอมพิวเตอร์(ประภา วิริยประไพกิจ) แสดง 593.60 ตร.ม. 
53 34111  อาคารเครื่องสีกาแฟ 53 ตรม. - ตร.ม. 
54 34113  อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรม แสดง 841.50 ตร.ม. 
55 34201  อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แสดง 637.00 ตร.ม. 
56 34202  อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แสดง 774.46 ตร.ม. 
57 34212  อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน 2540 แสดง 329.00 ตร.ม. 
58 34300  อาคารสำนักงาน สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร .00 ตร.ม. 
59 34301  โรงสีข้าว สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตร.ม. 
60 34302  ห้องช่าง สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตร.ม. 
61 34303  ส่วนกลางสถานี สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตร.ม. 
62 34304  โรงฝึกอบรม สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตร.ม. 
63 35000  สำนักงานเกษตรที่สูง ตร.ม. 
64 35001  สถานีเกษตรที่สูง ขุนช่างเคี่ยน ตร.ม. 
65 35002  สถานีเกษตรที่สูง หนองหอย ตร.ม. 
66 35003  สถานีเกษตรที่สูง ป่าเกี๊ยะ ตร.ม. 
67 36000  อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
68 36001  อาคารหอประชุม ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
69 36002  อาคารหอพักหญิง ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ .00 ตร.ม. 
70 36003  อาคารหอพักชาย ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
71 36004  ห้องพักปรับอากาศ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
72 36005  หอพักเรือนไม้ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
73 36006  บ้านพักรับรอง ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
74 36007  อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติงานช่าง ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
75 36008  อาคารศูนย์ปฏิบัติงานช่าง ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
76 36009  โรงจอดรถศูนย์ปฏิบัติงานช่าง ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
77 36010  โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
78 36011  เรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
79 36012  บ้านพักอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
80 36013  หอกษัตรเกษตร ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
81 36014  อ่างเก็บน้ำที่ 1 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
82 36015  อ่างเก็บน้ำที่ 5 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
83 36016  อ่างเก็บน้ำที่ 6 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
84 36017  ประตูทางเข้าศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
85 36018  โรงเก็บพัสดุพืชไร่ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
86 36019  อาคารเรือนกระจก 1 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
87 36020  อาคารเรือนกระจก 2 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
88 36021  ห้องประชาสัมพันธ์อาคารหอพัก ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
89 36022  อ่างเก็บน้ำที่ 2 ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
90 36023  ห้องพักปรับอากาศ โซนเก่า ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
91 36024  ห้องพักปรับอากาศ โซนใหม่ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ ตร.ม. 
92 36025  ฟาร์มโคนม แม่เหียะ ตร.ม. 
93 36026  ฟาร์มโคเนื้อ แม่เหียะ ตร.ม. 
94 36027  ฟาร์มสุกร แม่เหียะ ตร.ม. 
95 36028  ฟาร์มสัตว์ปีก แม่เหียะ ตร.ม. 
96 36029  ฟาร์มแพะ-แกะ แม่เหียะ ตร.ม. 
97 36030  ฟาร์มกระต่าย แม่เหียะ ตร.ม. 
98 36031  โรงเรือนสัตว์น้ำ(E-VAP) ตร.ม. 
99 36032  โครงการ FTA ตร.ม. 
100 36033  โครงการ CMU-Beef ตร.ม. 
101 37000  อาคารสำนักงานหริภุญไชย ตร.ม. 
102 37001  อาคารโรงแปรรูปหริภุญไชย ตร.ม. 
103 37002  อาคารโรงเก็บของหริภุญไชย ตร.ม. 
104 37003  อาคารบ้านพักหริภุญไชย ตร.ม. 
105 38000  ร้านค้าเกษตร มช. ตร.ม. 
106 38001  ร้าน CMU Steak and Coffee ตร.ม. 
107 38002  อาคารสำนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ ตร.ม. 
108 39000  บ้านพักรับรอง ข้างตึกกานดา ตร.ม. 
109 39001  อาคารฝึกอบรม(ตึก13ล้าน) ตร.ม. 
110 39002  อาคารหน่วยล้านนาไทย ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th