หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บริการวิชาการ
แสดงโครงการบริการวิชาการ
แสดงกลุ่มโครงการบริการวิชาการ


  บริการวิชาการ หน้าแรก  ค้นหา  

บริการวิชาการ

แสดงตาม:             

สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การทำอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration: TMR) สำหรับเกษตรกรรายย่อย เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 25,000
รวม 25,000 บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการการสร้างต้นแบบระบบเกษตรอนุรักษ์ที่เกษตรกรมีรายได้จากกาแฟอราบิก้าในพื้นที่อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155,244
รวม 155,244 บาท
รวมทั้งหมด 2 โครงการ, เป็นเงิน 180,244 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/atsc/view_research.asp?BudType=&Budyear=2564&Budtype_id=0&Dep_id=0000
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th