หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บริการวิชาการ
ค้นหาโครงการ
แสดงโครงการ

  โครงการบริการวิชาการ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาโครงการบริการวิชาการ - แบบพิเศษ

 ชื่อโครงการ
 
  html วิธีการค้น
 
 ชื่อหัวหน้าโครงการ
 
    html วิธีการค้น
 
 ภาควิชา/สังกัด
 
   
 
 ระหว่างวันที่
 
    ถึง  
 
 กลุ่มวิจัย
 
  กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มวิจัยเกษตรที่สูง
กลุ่มวิจัยลำไย
กลุ่มวิจัยธัญเมล็ด
กลุ่มวิจัยเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
กลุ่มวิจัยสารเคมีทางการเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิจัยการผลิตพืช
กลุ่มวิจัยการผลิตสัตว์
กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคมและธุรกิจ
กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  บทคัดย่อ
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ และชื่อแหล่งทุนวิจัย) หรือระบุ
    ภาควิชา/สังกัด หรือบทคัดย่อ ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • ชื่อโครงการ        เช่น   การใช้สารสนเทศอินเตอร์เน็ตเพื่อการสอน , Thailand's rice

  • ชื่อหัวหน้าโครงการ       เช่น   อรรถชัย , จินตะเวช , Attachai , Jintrawet

หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น

  • ภาควิชา/สังกัด ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ และ ชื่อโครงการ แบบจำลอง

  • กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ภาควิชา/สังกัด ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

  • บทคัดย่อ ต้องมีบทคัดย่อ และ กลุ่มวิจัย ( เกษตรที่สูง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ )


ขึ้นบน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th