หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
18-22 ตุลาคม 2564
13:30-15:00 น.
ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
(ในจังหวัด)
2
คุณกัลยา ตียาคม
(งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 2
  18-22 ตุลาคม 2564
  09:30-15:30 น.
  ศูนย์วิจัยไร่แม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 3
  19 ตุลาคม 2564
  08:00-16:30 น.
  ไร่นภ-ภูผา 203 หมู่ 10 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่ 50250
  (ในจังหวัด)
  8
  คุณวีรภัทร ปั้นฉาย
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 4
  21 ตุลาคม 2564
  09:00-12:30 น.
  ไร่แม่เหียะ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  4
  คุณรวิพล ต่ายคง
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 5
  25 ตุลาคม 2564
  13:00-14:30 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 6
  25-29 ตุลาคม 2564
  09:30-15:00 น.
  ศูนย์วิจัยไร่แม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 7
  26-29 ตุลาคม 2564
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 8
  27 ตุลาคม 2564
  13:30-16:30 น.
  ไร่แม่เหียะ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  4
  คุณรวิพล ต่ายคง
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 9
  28 ตุลาคม 2564
  08:30-16:30 น.
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ศูนย์วิจัยแม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  50
  คุณมนสิชา ศาลติกุลนุการ
  (งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นจ 2227 ชม.)
 • 10
  30 ตุลาคม 2564
  08:00-17:00 น.
  อ.เมือง จ. ลำปาง
  (ต่างจังหวัด)
  3
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นจ 2227 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666