หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 490810195  นางสาวปัณฑิตา  คำแสนใส
2 500852004  น.ส.ประหยัด  มะโนพะเส้า
3 520832019  นางสาวสุพัชร์  อนันทนุพงศ์
4 520832021  นายเอกพจน์  บุญหนู
5 520832047  นางสาวศศิธร  อุ่นเมืองอินทร์
6 520832048  นายปริญญา  ปัญญารัตน์
7 520852003  นางสาวพัชราลักษณ์  สุวรรณ
8 520852006  นางสาวเสาวนีย์  เมฆานุพักตร์
9 520852007  นายอำนาจ  โพธิ์กรุณา
10 520852008  นางสาวชลิดา  ทุกข์สูญ
11 520852009  นางสาวปุญญารัสมิ์  เขตวิจารย์
12 530831032  นางสาวดาริกา  โหมดเทศ
13 530831035  นายธนบดินทร์  วงษ์เมืองแก่น
14 530831074  นางสาวศิรินภา  อ้นบางเขน
15 530831076  นายไพบูล  หมีคณะ
16 540810269  นายราชันย์  ศรีกุนนะ
17 540810270  นางสาวรุ่งทิวา  ไชยวงศ์
18 540810271  นางสาวรุ่งนภา  เพี้ยงจันทร์
19 540810273  นางสาวฤทัยรัตน์  เมืองใจ
20 540810274  นางสาวลลิตา  รุ่งแสงนพรัตน์
21 540810275  นางสาวลักขิกา  ปัญญารักษา
22 540810276  นายวทัญญู  จงสุวรรณวัฒนา
23 540810277  นายวทัญญู  ปูอุตรี
24 540810278  นายวรพล  แก้วกลม
25 540810279  นางสาววรรณวารี  ลีลาศสง่างาม
26 540810281  นางสาววรลักษณ์  เริญกาศ
27 540832007  นายธีรพงษ์  วงค์สถาน
28 540832008  น.ส.ประภัสสร  คำใบสี

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th