หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา เยาวเรศ เชาวนพูนผล

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 500831101  นายเทพเทวรรณ  วงษาเนาว์
2 520831036  นางสาวชิดชนก  ก่อเจดีย์
3 520831102  นางสาวลลิดา  ศรีสันต์
4 520832029  นางสาวลิณษญารีฏ  คณะนา
5 520832036  นางสาวฤทัยภัทร  ทำว่อง
6 520832049  นายจักรี  ขวัญยืน
7 530810001  นางสาวกนกนันทน์  ลิ้มวัฒนา
8 530810002  นางสาวกรรณิกา  สุนิวัชรานุพงษ์
9 530810004  นางสาวกันณิญา  น้ำทิพย์
10 530810005  นายกิตติพงษ์  ศรีเมือง
11 530810006  นายกิตติวัฒน์  มงคลธีระวัฒน์
12 530810007  นางสาวเกวรีย์  ประกิจ
13 530810008  นายคเณศร์  ใจจันทึก
14 530810009  นางสาวจันทนา  มาเสน
15 530810010  นางสาวจิรัฐิพร  บุญพ่วง
16 530810011  นายจุฑากรณ์  หลีกาญจนา
17 530810012  นางสาวจุฑารัตน์  พลเมฆ
18 530810014  นายณัฐพล  เมืองเดช
19 530810015  นางสาวณิชมน  คีรีต๊ะ
20 530810016  นางสาวกมลพร  พิสิฐมุกดา
21 530810018  นายธนพัฒน์  ประทุม
22 530810019  นางสาวธัญลักษณ์  พุทธสอน
23 530810020  นายธันวา  แก้วสระแสน
24 530810021  นางสาวนภาพร  จันทร์แจ้ง
25 530810022  นางสาวนฤมล  จ่าขว้าง
26 530810023  นายนิมิตร  โอสถาพันธุ์
27 530810024  นางสาวเบญจวรรณ  สุทธดุก
28 530810025  นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์
29 530810027  นายปิติภัทร  พวงสมบัติ
30 530810029  นางสาวพรพิมล  เมฆโปธิ
31 530810030  นางสาวพรรณิกา  โชติอัมพร
32 530832027  นายดิเรก  เพ็ญศิริพันธุ์
33 530851003  นางสาวชนิตา   พันธุ์มณี
34 540831067  นายกิตติธัช  สุวรรณ์
35 540831069  น.ส.ชลธิชา  ศรีสำราญ
36 560832018  น.ส.ชลดา  ปัทมรังสรรค์
37 560832023  นางสาวนิภาวรรณ  ทับทัน

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th