หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ถาวร อ่อนประไพ

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 510810165  นางสาวนงลักษณ์  รักสัตย์
2 510851007  นายสามารถ  สุมโนจิตราภรณ์
3 510851015  นายพัฒนา  อภิญดา
4 520831108  นายคำโก้   ธรรมวงศ์
5 530810094  นางสาวจินตนา  เจนพนัสสัก
6 530810098  นางสาวจุฑามาศ  ทั่งศิริ
7 530810099  นางสาวจุฑามาศ  มะลิวัลย์
8 530810100  นางสาวจุฑารัตน์  เกตุจีน
9 530810101  นางสาวจุไรรัตน์  ธรรมทิง
10 530810102  นางสาวปัญณัฐฏ์  จริยสกุลธรรม
11 530810103  นางสาวเจนจิรา  แสนธุแก้ว
12 530810104  นายเจนณรงค์  ปาระมี
13 530810108  นางสาวชฎาพร  หน่อปันปวน
14 530810109  นางสาวชฎารัตน์  เขื่อนคำ
15 530810110  นางสาวชนนิกานต์  ร่องช้าง
16 530831091  นางสาวธัญลักษณ์   ขุนศรี
17 540810113  นางสาวจินตนา  กันทะธง
18 540810114  นายจิรวัฒน์  วิลาศ
19 540810115  นางสาวจิราพร  จารินทร์
20 540810116  นางสาวจิราพร  พรมเกษา
21 540810117  นางสาวจิราพร  วงค์หาญ
22 540810118  นางสาวจีรนันท์  ใจหลี
23 540810120  นางสาวจุรีรัตน์  คำธรรม
24 540810121  นางสาวจุฬารัตน์  หน่อแก้ว
25 540810123  นางสาวเจนจิรา  วรรณา
26 540810124  นางสาวเจรียงขวัญ  ใจดี
27 540810125  นางสาวชฎาพร  ทรายคำ

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th