หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา จิราพร ตยุติวุฒิกุล

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 520810089  นายเกียรติศักดิ์  ชุมภูพันธ์
2 520810095  นายคธาวุธ  ทาระเวท
3 530810077  นายเกรียงไกร  แก้วพิลารมย์
4 530810078  นายเกรียงไกร  หอประสงค์
5 530810079  นางสาวเกศินี  ลือเรือง
6 530810080  นายขจรศักดิ์  สุคำหน้อย
7 530810081  นางสาวคัทรียา  เต๋จ๊ะ
8 530810084  นางสาวจริยาภรณ์  จักรกาศ
9 530810085  นายจักรกริช  ยะทา
10 530810086  นายจักรกฤษณ์  ศรีจาเมา
11 530810087  นางสาวจันทร์จิรา  ดวงติ๊บ
12 530810088  นางสาวจันทร์จิรา  มะโนเครื่อง
13 530810089  นางสาวจันทิรา  ซาวของ
14 530810090  นางสาวจิตประภัสร์  คำมะนิด
15 530810091  นายจิตพัฒน์  ชูเชิด
16 530810092  นายจิตรภานุ  ศรีวิชัย
17 530831045  นางสาวชฎารัตน์  ชมภูพลอย
18 560831051  น.ส.อนิซนส  แสนปัญญา
19 570831025  น.ส.ฐิติณิชา  ไชยชนะ

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th