หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา รัชดาวรรณ ชีวังกูร

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 540810256  นางสาวภาวิณี  อนุฤทธิ์
2 540810257  นางสาวภิญญาพัชญ์  มหิงสา
3 540810258  นายภูวนัย  จันทร์จริง
4 540810259  นางสาวมนทิรา  อำมาตย์มณี
5 540810260  นางสาวมัลลิกา  สอาดล้วน
6 540810261  นางสาวมาริสา  นิลโขง
7 540810262  นางสาวเมธาวรรณ  ชูเวช
8 540810263  นายเมธาวัฒน์  แก้วทิพย์
9 540810264  นายเมธินทร์  จินตนา
10 540810265  นางสาวรชนีกร  ศรีบุญเรือง
11 540810266  นางสาวรัชดา  แสวงผล
12 540810268  นางสาวรัศมี  ทาระนัด

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th