หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา สุรพล เศรษฐบุตร

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 490831058  นายศรนรินทร์  ใจปะละ
2 490852010  นางสิรินทร์  สิมารักษ์
3 500831066  น.ส.อรุโณทัย  ไวทยโยธิน
4 510831049  นางสาวอัมราวดี  ศรีสุขใส
5 510831050  นายอาณัติ  ต๊ะวิไชย
6 510852007  นายวัชรา  ปิ่นทอง
7 520831062  นายรัชสิทธิ์  สะมิระสุทธิ์
8 520831064  นางสาววรรณวิสา  เจริญสุวรรณ
9 520832064  นายกฤษนันท์  ทองทิพย์
10 530810331  นายสถิตย์พงษ์  ธรรมยืน
11 530810332  นายสยมพร  ชมชื่น
12 530810333  นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
13 530810334  นางสาวสร้อยสุรินทร์  รัตนนีล
14 530810335  นางสาวสะแกวัลย์  คันธะเรศย์
15 530810336  นายสันติสุข  เลสัก
16 530810337  นายสิทธิโชค  ตังแกจาย
17 530810338  นางสาวสิรินาฏ  ราชคม
18 530810339  นายสืบจิต  มุ่งพันกลาง
19 530810340  นางสาวสุกัญญา  ขนุนปั๋น
20 530810341  นางสาวสุกัญญา  หายทุกข์
21 530810342  นางสาวสุจิตรา  คำปวง
22 530810343  นางสาวสุจิตรา  สมน้อย
23 530810344  นางสาวสุณิสา  ชมชิด
24 530832012  นายวิฑูรย์  พงค์จันตา
25 530832014  นายสมญา  สอนวัฒนา
26 530832015  นางสาวสวงสุดา  คุณาแปง
27 530832062  นางสาวฐิตินันท์  หังสะไวศยะ
28 540831035  นายขยัน  ใจกว้าง
29 540832005  น.ส.ดวงใจ  ดำรงพนาเกียรติ
30 540832006  น.ส.ตรีเจิม  พันธรักษ์
31 550835809  Mr.Sommany  Xayasinh
32 550838509  Mrs.Sommany  Xiyasinh

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th