หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา กมล งามสมสุข

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 500831103  น.ส.มณฑิรา  โหงอ่อน
2 500831111  น.ส.อรวรรณ  ประไพพันธ์
3 500832084  นายปรเมศวร์  เจริญกิจ
4 510810055  นายวัตรนันท์  โอชะสุนทร
5 510831099  นางสาวจิราพร  ปาลี
6 510832048  นายศราวุธ  เชิงสะอาด
7 520832023  นายกิตติศักดิ์  อมรศิลป์
8 520832038  นายวิเชียร  โสภา
9 520832054  นางสาวดารารัตน์  สะอาดนาทะ
10 520832055  นายธีระศักดิ์  คำทอง
11 520832060  นายศิริวัฒน์  รพีกาญจน์
12 530831071  นางสาววันดี  ธิติเลิศเดชา
13 530832065  นางสาวชนาภา  สิทธิกุล
14 540810001  นางสาวกนกพร  บุญป้อ
15 540810002  นายกวินภพ  หมายสม
16 540810003  นายกันต์พิชา  ชีวะเกตุ
17 540810004  นางสาวกิตติยา  สุรีย์สิงห์
18 540810005  นางสาวเกศรินทร์  ยาวิชัย
19 540810009  นางสาวจิรญาดา  สุทธิวาศ
20 540810011  นางสาวเจนจิรา  ทาแกง
21 540810013  นางสาวชลอธิชา  หมื่นชำนาญป่า
22 540810016  นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่เย็น
23 540810017  นายณัฏฐ์  ชื่นสวัสดิ์
24 540810018  นางสาวณัฐยา  เกษมศิลป์
25 540810021  นางสาวตัสนีม  หะซัน
26 540810022  นางสาวทิตยา  อ่อนหวาน
27 540810023  นางสาวทิวาพร  บุญเกิดไวย์
28 540810024  นายธนากร  ทิพย์ทิมาพันธ์
29 540810025  นายนนท์ปวิธ  จินะวงศ์
30 540810026  นางสาวนิรัชดา  ธรรมราช
31 540810027  นายเอกภูมินทร์   ไชยพงศ์กูล
32 540810028  นางสาวประภัสสร  ขัดเรือน
33 540810029  นางสาวปิยะภรณ์  ใจเรือน
34 540810030  นางสาวผณินทรา  ยิ่งนอก
35 540831076  น.ส.ศิรินภา  ศิริธนะ
36 550852002  น.ส.พรรณทิวา  กว้างเงิน
37 560832027  นางสาวพรพิมล  อุทธิยา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th