หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 500810030  นายประชารักษ์  นุ่มดี
2 500831102  น.ส.ปนิดา  วรวาท
3 510831077  นางสาวชโรธร  เดือนตะคุ
4 520831902  นางสาวPHOLINTA  METHINEE
5 530831065  นางสาวกัญชลิกา  คงย่อง
6 530831801  Ms.FANKA   A-YENAH CHRISTA MARIE
7 540810031  นางสาวพนิดา  บัวชุม
8 540810032  นายพรพิเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์
9 540810033  นางสาวพิมพรรณ  ก๋าใจ
10 540810034  นางสาวเพชรรัตน์  จันแปงเงิน
11 540810035  นางสาวภานุชนารถ  สุริยะ
12 540810037  นางสาวรวิวรรณ  ซาวบุญตัน
13 540810038  นางสาวฤทัยรัตน์  เรือนแก้ว
14 540810040  นางสาววรัทยา  ปิวศิลป์
15 540810041  นางสาววราลักษณ์  อินต๊ะใจ
16 540810042  นางสาวธัญยธรณ์  สานุวิตร
17 540810043  นางสาววิจิตรา  จาปัญญา
18 540810044  นายวีระชน  กลิ่นหอม
19 540810045  นายศิระ  ครอบครอง
20 540810046  นางสาวศิริพรรณ์  เป็งโก
21 540810047  นางสาวสโรชา  สายสุข
22 540810048  นายสิทธิกร  หงษ์คำ
23 540810049  นายสิทธิศักดิ์  ยศเมา
24 540810050  นางสาวสุชัญญา  เววา
25 540810051  นางสาวสุดาพร  ธงโท
26 540810052  นางสาวสุดารัตน์  ญาณปัญญา
27 540810053  นางสาวสุภาวินีย์  อ๋อมชัยกาศ
28 540810055  นายโสรัส  เฟื่องฟูกิจการ
29 540810056  นายอภิสิทธิ์  หมวกทอง
30 540810057  นางสาวอำพรรณ  วงศ์ใหญ่
31 540810058  นายอุกฤษฎ์  เขาหลวง
32 540810059  นางสาวอุทุมพร  สุปินะ
33 540810060  นางสาวอุษา  หาญอุ่น
34 540831072  น.ส.ปนัดดา  อุตรนคร
35 540831075  น.ส.เพ็ญพรรณ  วันเพ็ญ

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th